ලියාපදිංචි ග්‍රාමශක්ති ජනතා සමිති

1.622 - පැල්පිටිගොඩ ග්‍රාමශක්ති ජනතා සමිතිය
2.625ඒ - මෙනේරිගම ග්‍රාමශක්ති ජනතා සමිතිය
3.627බී - කුරණ උතුර ග්‍රාමශක්ති ජනතා සමිතිය

 

වැඩසටහන්

2018.12.20

  වැඩසටහන අැස්තමේන්තු මුදල(රු.)
622 - පැල්පිටිගොඩ පුස්තකාල ගොඩනැගිල්ලේ වහලය ඉදිකිරීම 199999.52
625ඒ - මෙනේරිගම මෙනේරිගම ප්‍රජා ශාලාව ඉදිකිරිම - පළමු අදියර 199970.00
627බී - කුරණ උතුර දමිත මහතාගේ නිවස අසල මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම 199880.00

  • 625ඒ - මෙනේරිගම - මෙනේරිගම ප්‍රජා ශාලාව ඉදිකිරිම - පළමු අදියර

    menerigama project

  • 622 - පැල්පිටිගොඩ - පුස්තකාල ගොඩනැගිල්ලේ වහලය ඉදිකිරීම

    pelpitigoda project2

  • 627බී - කුරණ උතුර -දමිත මහතාගේ නිවස අසල මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම

  • kurana north project

News & Events

11
පෙබ2019

ලියාපදිංචි ග්‍රාමශක්ති ජනතා සමිති

ලියාපදිංචි ග්‍රාමශක්ති ජනතා සමිති 1.622 - පැල්පිටිගොඩ...

Scroll To Top