இல்லை
ஜி. என். பிரிவு   அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் பெயர் தொலைபேசி எண்
01

618

வாகவத்த

9harshani chathurika திருமதி. ஹர்ஷனி சதுரிகா ஜெயக்கொடி +94 766258770
02

618 ஏ

போர்வடந்த கிழக்கு

திருமதி. கே.டி.சி. அசந்தி கன்னங்கரா +94777758534
03

618 பீ

கேகுலகிய

திருமதி. டி.எம்.பீ.எஸ். புலத்சின்ஹ்ள +94 715296645
 04

618 சி

போருவடண்ட மேற்கு

திருமதி. லசிகா ரம்யா குமாரி மொஹோட்டி

+94721178446

  05

619

ஊறுகள  கிழக்கு

திருமதி காஞ்சனா குமாரி குணரத்ன +94 712623837
 06

619 ஏ

நம்பபான

திருமதி. எச்.பி. சாகரிகா சத்துராணி பத்திரன +94 718087610
 07

619 பீ

ஊறுகள மேற்கு

திருமதி எல்.டி. பியுமாளி லாசந்தா +94 719157245
08

620

இங்கிரிய கிழக்கு

11kanchana kumari திருமதி காஞ்சனா குமாரி குணரத்ன +94 712623837
 09

620 ஏ

இங்கிரிய மேற்கு

திருமதி எச்.எம்.ஆர்.டி. ஹேரத்

+94 723241502

 10

620 பீ

ரயிகம்வத்த

திரு. எம்.எம்.யு. மெத்சிறி பண்டார

+94 714464352

+94 76 6379994

11

620 சி

இங்கிரிய வடக்கு

திருமதி எல்.டி. பியுமாளி லாசந்தா +94719157245
 12

620 டி

நிமலகம

திருமதி. எம்.பி.எஸ்.குமுடுனி தில்ருக்ஷி +94 729482315
13

620 ஈ

அடுராகள

4bulathsinhala திருமதி. டி.எம்.பீ.எஸ். புலத்சின்ஹ்ள +94 715296645
 14

620 எப்

டொம்பகச்கண்ட

திருமதி. ஹர்ஷனி ப்ரியன்கிகா பமுனுகே +94 717796237
15

620 ஜி

maமகைங்கிரிய

திருமதி. நயனதாரா நிறோஷனி லியனகே

+94 774569400

+94 717213820

16

621

மாபுடுகள

திருமதி. எச்.டி. ஆரியவதி +94 714902171
 17

621 ஏ

ரத்மல்கொட கிழக்கு

திருமதி. எச்.பி. சாகரிகா சத்துராணி பத்திரன +94 756735918
 18

621 பீ

ரத்மல்கொட மேற்குt

6disna priyadarshani திருமதி. திசநா ப்ரியடர்ஷனி +94710484720
 19

622

பல்பிடிகோடா

திரு. ஜானக தரங்க ஆரியரத்ன +94711972592
20

623

ஹன்டபான்கோடா தெற்கு

திருமதி. ஆர்.எம். அஜந்தா குமாரி +94 711888250
 21

623 ஏ

ஹன்டபான்கோடா கிழக்கு

திருமதி. ஆர்.எம். அஜந்தா குமாரி +94 711888250
 22

623 பீ

ஹன்டபான்கோடா மேற்கு

திருமதி. லசிகா ரம்யா குமாரி மொஹோட்டி +94 721178446
23

624

படுகம்பல

6disna priyadarshani திருமதி. திசநா ப்ரியடர்ஷனி

+94710484720

24

624 ஏ

ககுலாடோல

திருமதி. விந்தியா வாஜிரப்ரப்ஹா

+94 756590631

 25

625

அரகாவில

திருமதி. விந்தியா வாஜிரப்ரப்ஹா +94 756590631
26 

625 ஏ

மேநேரிகம

திரு. எம்.எம்.யு. மெத்சிறி பண்டார

 

+94 714464352

+94 76 6379994

27

626

கடனபிடிய

  திரு. டாப்.ஆர்.யு. குணசிரி +94 718376964
28

626 ஏ

கொட்டியாவத்த

திருமதி. ஜி.வாயி.சி. ப்ரியன்கனி

+94 71 5993086

+94 77 8386031

 29

627

குரன தெற்கு

  திரு. ஜானக தரங்க ஆரியரத்ன +94 711972592
30

627 ஏ

கொடிகள

7hansa kumari திருமதி ச.வி.டி. அன்சகுமாரி +94 71 7136075
31

627 பீ

குரன வடக்கு

திருமதி. கே.டி.சி. அசந்தி கன்னங்கரா +94 71 2426334

News & Events

26
செப்2019
பிராந்திய இலக்கிய விழா - 2019

பிராந்திய இலக்கிய விழா - 2019

இங்கிரியா பிராந்திய இலக்கிய விழா – 2019  ...

11
செப்2019
இமகிரி நிலதாரு பிரதிபா - 2019

இமகிரி நிலதாரு பிரதிபா - 2019

இமகிரி நிலதுரு பிரதிபா - 2019   இமகிரி...

குடியுரிமை சாசனம்

Scroll To Top