இங்கிரிய

சமுர்த்தி உத்தியோகத்தர்கள்சமுர்த்தி தலைமையகம் - இங்கிரிய

சமுர்த்தி தலைமையகம் - இங்கிரிய
  2222  


மேலாளர்திருமதி.  எம். சந்திரகாந்தி

+94 34 22 68 034

+94 711 669 157

  சமுர்த்தி உத்தியோகத்தரின் பெயர்
தொலைபேசி எண்
  திரு. சமந்த அல்விஸ் வீரசிங்க்ஹா +94 71 9548317
திருமதி. கே.பீ.ஏ. மனோரி டில்ஹாணி பெரேரா +94 77 9623572
திருமதி. எச்.டி. பிரேமகுசும் +94 766844215
திருமதி. மனோரி மேகலா ஹபுதன்த்ரி +94 77 5175910

சமுர்த்தி உத்தியோகத்தர்கள்சமுர்த்தி வங்கி மஹாசங்கமையா- INGIRIYA

சமுர்த்தி வங்கி மஹாசங்கமையா - இங்கிரிய
  2222  


மேலாளர் : திரு. ஜயந்த சுதேஷ் எலபாத

+94 34 22 68 395

+94 714 484 762

  சமுர்த்தி உத்தியோகத்தரின் பெயர்
தொலைபேசி எண்
  திரு. வி.டாப். புஷ்பா குமார சொயிசா +94 71 6514017
திருமதி. பி. வசந்தா மல்காந்தி +94 72 9191487
திரு. ஏ. ஹரிச்ச்சன்ற இல்லுக்கும்புற +94 77 9368961
திரு. சனத் சமிந்த எலபாத +94 76 8428345
  திருமதி. விஜிதா அகரவிட  +94 77 1277986

சமுர்த்தி உத்தியோகத்தர்கள்சமுர்த்தி வங்கி - இங்கிரிய

  
சமுர்த்தி வங்கி - இங்கிரிய
2222

மேலாளர் : திருமதி. எச்.கே. மானெல் மங்களிகா பெரேரா

+94 342269697

+94 715842771

ஜி.என். பிரிவு சமுர்த்தி உத்தியோகத்தரின் பெயர்
தொலைபேசி எண்
சமுர்த்தி வங்கி இன்கிரிய  

திருமதி. ஜி.டி. லிலாணி உடயங்கனி ரேணுகா

 

+94 775378452
சமுர்த்தி வங்கி இன்கிரிய   திருமதி. பீ. புஷ்பலதா +94 767082600
சமுர்த்தி வங்கி இன்கிரிய   திருமதி. டி.எஸ். விஜயவிக்கிரம +94 702920023
சமுர்த்தி வங்கி இன்கிரிய   திருமதி. பி. உதிதா செவ்வந்தி பெரேரா +94 715961987
சமுர்த்தி வங்கி இன்கிரிய   திருமதி. எம். ஹேமலதா +94 702721570

620 சீ

இங்கிரிய  வடக்கு

  திரு. கே.ஜே.எஸ்.  நிஷாந்த வீரசிங்க்ஹா +94 777346439

620 பீ 

ரயிகம்வத்த

  திரு. ஏ.டி. நயனானந்தா ரஞ்சித் +94 721947620

620 டி

நிமலகம

  திருமதி. எச்.டி. ரஞ்சனி அபெசீலி +94 719548441

620

இங்கிரிய  கிழக்கு

திருமதி. ஆர்.ஏ. ஸ்ரியாளதா +94 786501812

619 பீ 

 ஊறுகள மேற்கு

  திருமதி. கே.டி. நிலங்கா +94 713009246

619

ஊறுகள  கிழக்கு

  திரு. பிரஷாந்த குமாரசிங்க்ஹா +94 724850905

620 ஈ

எடுராகள

  திரு. ஏ. பிலிப் குணசேகர பெரேரா +94 777346283
இங்கிரிய   திரு. பி. லச்மன் +94 777364318

 619 ஏ 

நம்பபான

  திருமதி. சுனந்தா பத்னசீலி +94  728871552
 620 எப் டொம்பகச்கண்ட   திரு. எஸ்.ஏ.விஜயரத்ன +94 769452089

620 ஜி

மஹா இங்கிரிய

திருமதி. பீ. அமாலி ஷாநிகா +94 717106626

620 ஏ 

 இங்கிரிய மேற்கு

திருமதி. கே.கே. குமுமளதா +94 713250088

சமுர்த்தி உத்தியோகத்தர்கள்சமுர்த்தி வங்கி - போர்டுதாண்ட

சமுர்த்தி வங்கி - போர்டுதாண்ட
  2222

மேலாளர் : திருமதி. டப்.ஏ. தமயந்தி

+94 342255885

+94 718414478

GN Division சமுர்த்தி உத்தியோகத்தரின் பெயர்
தொலைபேசி எண்

சமுர்த்தி வங்கி

போருவடண்ட

திருமதி. எச். ஸ்ரியாளதா +94 757633511

சமுர்த்தி வங்கி

போருவடண்ட

திரு. கே. சிசில் +94 7702691540

சமுர்த்தி வங்கி

போருவடண்ட

திரு. பி.ஜி. சுனில் +94 774281319

சமுர்த்தி வங்கி

போருவடண்ட

திரு. டப்.எஸ். ஹேமந்த +94 770667042

சமுர்த்தி வங்கி

போருவடண்ட

திருமதி. எஸ்.தி.டி. சஞ்சீவனி +94 713937726

622

பல்பிடிகோடா

  திரு. எஸ்.ஏ. மட்டுமாகே  +94 775938172

 621 பீ

ரத்மல்கொட மேற்கு

  திரு. எம்.ஜி.ஆர்.எஸ். ரத்னதிலக  +94 715262806

 618 ஏ

போருவடண்ட கிழக்கு

  திருமதி. சாந்தணி ஜெயசின்ஹா +94 718289313

621 பீ

 ரத்மல்கொட கிழக்கு

திருமதி. ஜி. குசுமாவதி +94 776502817

618 ஏ

போருவடண்ட  மேற்கு

திருமதி. டாப். ஞானசீலி +94 776387381

621

மாபுடுகள

  திரு. பி.ஏ. நாளின் பிரசன்னா +94 776505080

618  

வாகவத்த

திரு. நயனதிலக் ராஜபக்ஷ +94 777150060
போருவடண்ட திரு. தர்ஷன நுவான் குமார +94 779724246

சமுர்த்தி உத்தியோகத்தர்கள் - சமுர்த்தி வங்கி - ஹண்டபாங்கொட

  சமுர்த்தி வங்கி - ஹண்டபாங்கொட
  2222

 மேலாளர் : திருமதி. குசும் ராஜமன்த்ரி

+94 342256000

+94 714119687

ஜி.என். பிரிவு   சமுர்த்தி உத்தியோகத்தரின் பெயர்
தொலைபேசி எண்
சமுர்த்தி வங்கி  ஹண்டபாங்கொட   திருமதி. ஆயி. குலசிங்க்ஹ +94 718257572
சமுர்த்தி வங்கி  ஹண்டபாங்கொட   திருமதி. பூர்ணிமா சண்டீபணி மிசேல் +94 717348696
சமுர்த்தி வங்கி ஹண்டபாங்கொட   திருமதி. டாப்.ஏ. திலக்ஷி மடுமாளி +94 772767983
ஹன்டபான்கோடா மேற்கு திரு. சுபுள் ரஞ்சித் ஜெயக்கொடி +94 779933879
சமுர்த்தி வங்கி ஹண்டபாங்கொட   திருமதி. ஏ.ஜே. எலபாத +94 777068905
சமுர்த்தி வங்கி ஹண்டபாங்கொட   திரு. டி.ஜி. கமகே +94 702736123
சமுர்த்தி வங்கி ஹண்டபாங்கொட திருமதி. எச்.டி. தேஷி அயஷா +94 766249944

 626 

கொட்டியாவத்த

  திரு. ஹேவகே இன்றடாச +94 726372768

 627

குரன தெற்கு

  திரு. காமினி விக்ரமபால ஆரச்சிகே +94 763402236
ஹன்டபான்கோட திருமதி. சுசந்தி ப்ரீதிகா +94 756671074

623

ஹன்டபான்கோட தெற்கு

திரு. ப. ஹல்வின் செனிவிரத்ன +94 718120077

625 ஏ 

மேநேரிகம

திரு. கே. ரஞ்சித் பிரேமதிலக +94 724863965

625 

அரகாவில

திருமதி. ஏ. பத்மா ரோட்ரிகோ +94 729627315

626 

கண்டனபிடிய

திரு. சனத் ரவிந்திர எலபாத +94 724763041

News & Events

26
செப்2019
பிராந்திய இலக்கிய விழா - 2019

பிராந்திய இலக்கிய விழா - 2019

இங்கிரியா பிராந்திய இலக்கிய விழா – 2019  ...

11
செப்2019
இமகிரி நிலதாரு பிரதிபா - 2019

இமகிரி நிலதாரு பிரதிபா - 2019

இமகிரி நிலதுரு பிரதிபா - 2019   இமகிரி...

குடியுரிமை சாசனம்

Scroll To Top