සමෘද්ධි නිලධාරීන් - සමෘද්ධි මූලස්ථානය - ඉංගිරිය

සමෘද්ධි මූලස්ථානය - ඉංගිරිය
  2222  


කළමනාකරු :  එම. චන්ද්‍රකාන්ති මිය

+94 34 22 68 034

+94 711 669 157

  සමෘද්ධි නිලධාරීගේ නම

 දුරකථන අංකය

  සමන්ත අල්විස් වීරසිංහ මයා +94 71 9548317
කේ.බී.ඒ. මනෝරි දිල්හානි පෙරේරා මිය +94 77 9623572
එච්.ඩි. ප්‍රේමකුසුම් මිය +94 766844215
මනෝරි මේකලා හපුතන්ත්‍රී මිය +94 77 5175910

සමෘද්ධි නිලධාරීන් - සමෘද්ධි බැංකුව මහ සංගමය - ඉංගිරිය

සමෘද්ධි බැංකුව - මහ සංගමය - ඉංගිරිය
  2222  


කළමනාකරු  : ජයන්ත සුදේශ් ඇලපාත මයා

+94 34 22 68 395

+94 714 484 762

  සමෘද්ධි නිලධාරීගේ නම දුරකථන අංකය
  වී.ඩබ්. පුෂ්ප කුමාර සොයිසා මයා +94 71 6514017
පී. වසන්තා පට්ටිආරච්චි මිය +94 72 9191487
ඒ. හරිස්චන්ද්‍ර ඉල්ලුක්කුඹුර මයා +94 77 9368961
සාන්ත චමින්ද ඇලපාත මයා +94 76 8428345
   විජිතා අකරවිට මිය  +94 77 1277986

සමෘද්ධි නිලධාරීන්  –  සමෘද්ධි බැංකුව - ඉංගිරිය

සමෘද්ධි බැංකුව - ඉංගිරිය
2222

කළමනාකරු  : එච්.කේ. මානෙල් මංගලිකා පෙරේරා

+94 342269697

+94 715842771

ග්‍රා.නි. වසම   සමෘද්ධි නිලධාරීගේ නම දුරකථන අංකය

සමෘද්ධි බැංකුව

ඉංගිරිය

 

ජී.ඩි. ලිලානි උදයංගනී රේණුකා මිය

+94 775378452

සමෘද්ධි බැංකුව

ඉංගිරිය

  බී. පුෂ්පලතා මිය +94 767082600

සමෘද්ධි බැංකුව

ඉංගිරිය

  ඩි. එස්. විජයවික්‍රම මිය +94 702920023

සමෘද්ධි බැංකුව

ඉංගිරිය

 

පී. උදිතා සෙව්වන්දි පෙර්රා  මිය

+94 715961987

සමෘද්ධි බැංකුව

ඉංගිරිය

  එම. හේමලතා මිය +94 702721570

620 සී

ඉංගිරිය උතුර

 

කේ.ජේ.එස්. නිශාන්ත වීරසිංහ මයා

+94 777346439

620 බී

රයිගම්වත්ත

  ඒ.ඩි. නයනානන්ද රන්ජිත් මයා +94 721947620

620 ඩි

නිමලගම

  එච්.ඩි. රන්ජනී අබේසිලි මිය +94 719548441

620

ඉංගිරිය නැගෙනහිර

ආර්.ඒ. ශ්‍රියාලතා මිය +94 786501812

619 බී

ඌරුගල බටහිර

  කේ.ඩි. නිලංකා මිය +94 713009246

619

ඌරුගල නැගෙනහිර

 

ප්‍රශාන්ත කුමාරසිංහ මයා

+94 724850905

620 ඊ

ඇදුරාගල

 

ඒ. පිලිප් ගුණසේකර පෙරේරා මයා

+94 777346283
 ඉංගිරිය   පී. ලක්‍ෂ්මන්  මයා +94 777364318

 619 ඒ

නම්බපාන

  සනන්දා පත්මසිලි මිය +94  728871552

 620 එෆ්

දොඹගස්කන්ද

  එස්.ඒ. විජයරත්න මයා +94 769452089

620 ජී

මහ ඉංගිරිය

බී. අමාලි ශාමිකා මිය +94 717106626

620 ඒ

ඉංගිරිය බටහිර

කේ.කේ. කුසුමලතා මිය +94 713250088

සමෘද්ධි නිලධාරීන් සමෘද්ධි බැංකුව - පෝරුවදන්ඩ

සමෘද්ධි බැංකුව - පෝරුවදන්ඩ
  2222

කළමනාකරු : ඩබ්.ඒ. දමයන්ති මිය

+94 342255885

+94 718414478

ග්‍රා.නි. වසම   සමෘද්ධි නිලධාරීගේ නම දුරකථන අංකය

සමෘද්ධි බැංකුව

පෝරුවදන්ඩ

එච්. ශ්‍රියාලතා මිය +94 757633511

සමෘද්ධි බැංකුව

පෝරුවදන්ඩ

කේ. සිසිල් මයා +94 7702691540

සමෘද්ධි බැංකුව

පෝරුවදන්ඩ

පී.ජී. සුනිල් මයා +94 774281319

සමෘද්ධි බැංකුව

පෝරුවදන්ඩ

ඩබ්.එස්. හේමන්ත මයා  +94 770667042

සමෘද්ධි බැංකුව

පෝරුවදන්ඩ

එස්.ටී.ඩි. සංජීවනී මිය +94 713937726

622

පැල්පිටිගොඩ

   එස්.ඒ. මද්දුමාගේ මයා  +94 775938172

 621බී

රත්මල්ගොඩ  බටහිර

 

එම.ජී.ආර්.එස්. රත්නතිලක මයා

 +94 715262806
 618 ඒ - පෝරුවදන්ඩ නැගෙනහිර    චාන්දනී ජයසිංහ මිය +94 718289313

621 බී 

 රත්මල්ගොඩ නැගෙනහිර

ජී. කුසුමාවතී මිය +94 776502817
618 ඒ - පෝරුවදන්ඩ බටහිර  ඩබ්. ඥානසිලි මිය +94 776387381

621

මාපුටුගල

  පී.ඒ. නලින් ප්‍රසන්න මයා +94 776505080

 618

වගවත්ත

නයනතිලක් රාජපක්ෂ මයා +94 777150060
පෝරුවදන්ඩ දර්ශන නුවන් කුමාර මයා +94 779724246

සමෘද්ධි නිලධාරීන්  - සමෘද්ධි බැංකුව - හඳපාන්ගොඩ

  සමෘද්ධි බැංකුව - හඳපාන්ගොඩ
  2222

 කළමනාකරු  :  කුසුම් රාජමන්ත්‍රී මිය

+94 342256000

+94 714119687

ග්‍රා.නි. වසම   සමෘද්ධි නිලධාරීගේ නම දුරකථන අංකය

  සමෘද්ධි බැංකුව

හඳපාන්ගොඩ

  අයි. කුලසිංහ මිය +94 718257572

සමෘද්ධි බැංකුව

හඳපාන්ගොඩ

  පූර්ණිමා සන්දීපනී මයිකල් මිය +94 717348696

සමෘද්ධි බැංකුව

හඳපාන්ගොඩ

  ඩබ්.ඒ.තිලක්ෂි මදුමාලි මිය +94 772767983

623 බී

හඳපාන්ගොඩ බටහිර

සුපුල් රන්ජිත් ජයකොඩි මයා +94 779933879

සමෘද්ධි බැංකුව

හඳපාන්ගොඩ

  ඒ. ජේ. ඇලපාත මිය +94 777068905

සමෘද්ධි බැංකුව

හඳපාන්ගොඩ

  ඩි.ජී. ගමගේ මිය +94 702736123

සමෘද්ධි බැංකුව

හඳපාන්ගොඩ

එච්.ඩි. ඩේසි අයේෂ මිය +94 766249944

 626

කොට්ටියාවත්ත

  හේවගේ ඉන්ද්‍රදාස මයා +94 726372768

 627

කුරණ දකුණ

  ගාමිණි වික්‍රමපාල ආරච්චිගේ මයා +94 763402236
හඳපාන්ගොඩ සුසන්ති ප්‍රීතිකා මිය +94 756671074

623 

 හඳපාන්ගොඩ දකුණ

බී. හල්වින් සෙනෙවිරත්න මයා +94 718120077

625 ඒ

මෙනේරිගම

කේ. රන්ජිත් ප්‍රේමතිලක මයා +94 724863965

625

අරකාවිල

ඒ. පද්මා රොද්‍රිගෝ මිය +94 729627315

626

කඳනපිටිය

සරත් රවින්ද්‍ර ඇළපාත මයා +94 724763041

News & Events

10
ජූනි2020
සේවා ප්‍රණාම පූජා

සේවා ප්‍රණාම පූජා

සේවා ප්‍රණාම පූජා                 ...

Scroll To Top