ආයතන අංශය

මෙහෙවර සඵලදායී හා සුහදශීලී ලෙස අභ්‍යන්තර හා බාහිර සේවා ලාභීන්ගේ අවශතා නිසි ලෙස ඉටු කිරීම සඳහා ආයතනයේ මානව හා භෞතික සම්පත් සැලසුම් කිරීම,මෙහෙයවීම,සම්බන්ධිකරණය හා අධීක්ෂණය කිරීම.
අරමුණු
 • ඒ සඳහා අවශ්‍ය නවීන තාක්ෂණික ක්‍රමවේද භාවිතා කිරීම තුළින් ආයතනයේ කාර්යක්ෂමතාව වැඩි කිරීම
 • සේවක අභිප්‍රේරණය ඇති වන අයුරින් අභ්‍යන්තර සේවාලාභීන්ගේසේවා අවශ්‍යතා නිසි කලට ඉටු කර දීම
 • බාහිර සේවා ලාභීන්ගේ අවශ්‍යතා ඉලක්ක කාලය තුළ නොපමාව ඉටු කිරීමට අවශ්‍ය පසුබිම සකස් කිරීම
 • දිස්ත්‍රික්කය තුළ රජයේ ප්‍රධාන පරිපාලන ආයතනය ලෙස රාජ්‍ය හා ජාතික මට්ටමේ උත්සව මනා ලෙස මෙහෙයවීමසේවාලාභී ප්‍රඥාප්ති නිසි ලෙස ඉටු කිරීම
ප්‍රධාන කාර්යයන්
 1. බලපත්‍ර ලබාදීම
 2. ග්‍රාම නිලධාරී සහතික අනු අත්සන් කිරීම හා සහතික කිරිම
 3. බලපත්‍ර අලුත් කිරීම
 4. ආදායම් එකතු කිරීම
 5. අංශයේ මානව සම්පත සංවිධානය කිරීමඅංශයේ මානව සම්පත සංවිධානය කිරීම
 6. ඒ තුළින් මානව හා භෞතික සම්බත් කළමනාකරණයපෞද්ගලික ලිපි ගොනු සම්බන්ධ කටයුතු
 7. බලපත්‍ර නිකුත් කිරීම සම්බන්ධ කටයුතු
 8. නිලධාරීන්ගේ නිවාඩු, ගෙවීම් සම්බන්ධ කටයුතු
 9. චක්‍ර ලේඛ හා අණපනත් මහින් පවරා ඇති ප්‍රාදේශීය කාර්යාලවල නිලධාරීන්ගේ කටයුතු
 10. ජාතික මට්ටමේ හා රාජ්‍ය උත්සව සම්බන්ධීකරණය කිරීම, සංවිධානය කිරීම හා පැවැත්වීම
 11. අනෙකුත් අමාත්‍යාංශ මගින් විටින් විට පවරනු ලබන ව්‍යාපෘත් ආදී වෙනත් කටයුතු
 12. ආයතනය ප්‍රියමනාප ස්ථානයක් බවට පත් කිරීම සඳහා අවශ්‍ය කටයුතු
 13. ආයතනයේ පොදු පහසුකම් පවත්වා ගැනීම හා නඩත්තු කටයුතු

සමාජ සේවා අංශය

දැක්ම

අයිතිවාසිකම් පදනම් කරගත් සත්කාරක සමාජයක් කරා පියමං කිරීම.

මෙහෙවර සමාජ සුබසාධනය හා සමාජ සංවර්ධන ප්‍රතිපත්ති මෙහෙයුම් හා නායකත්වය මගින් සමාජයේ  අවාසි සහගත තත්වයන්හි සිටින අයට හිතකාමී පරිසරයක් හා අවස්ථා උදාකර දීමෙන් ඒ අය ජාතික සංවර්ධනයේ කොටස්කරුවන් කිරීම
අරමුණ අවාසි සහගත තත්වයන්හි සිටින පිරිස ස්වාදීනව නගාසිටුවා ජාතික සංවර්ධනයට දායක කිරීම, අබාධිත පුද්ගලයින් සඳහා වූ ප්‍රජා මූලික පුනරුත්තාපනය ඇති කිරීම 
පොදු මූලධර්ම
 • අබාධ සහිත පුද්ගලයින්ගේ ස්වාධීනත්වය ,ස්වයං තීරණ ගැනීමේ අයිතිය ,ස්වත්‍රතාවය සහ ස්වාභිමානයට ගරු කිරීම
 • වෙනස්කොට සැලකීමෙන් සහ විවේචනයෙන් වැළකීමසමාජ අන්තර්කරණය සහ පූර්ව ඵලදායී සමාජ සහභාගීත්වය
 • ආබාධ සහිත පුද්ගලයින්ගේ විවිධත්වයට ගරු කිරීම සහ ඔවුන්ගේ සමාජයේ මෙන්ම මනුෂ්‍ය ප්‍රජාවේ කොටසක් ලෙස පිළිගැනීම
 • සමාජ අවස්ථාප්‍රවේශ පහසුකම්ස්ත්‍රී-පුරුෂ සමානාත්මතාව
 • අබාධ සහිත දරුවන්ගේ විකසනයට ඇති හැකියාව සහ ඔවුන්ගේ අනන්‍යතාව ආරක්ෂා කර ගැනීමට ඇති අයිතියට ගරු කිරීම
ප්‍රධාන කාර්යයන්
 1. ආබාධිත පුද්ගලයින්ට ආධාර හා උපකරණ වෙන් කිරීම
 2. වැඩිහිටි හැඳුනුම්පත් නිකුත් කිරීම
 3. වියළි සලාක ලබා දීම

සැලසුම් අංශය

දැක්ම ඒකාබද්ධ වූ සාමූහික ක්‍රියාදාමයක් සහ විශිෂ්ට වෘත්තීමය ප්‍රවේශයක් තුළින් වේගවත් සමාජ ආර්ථික සංවර්ධනයකට යෝග්‍ය පරිසරයක් උදා කිරීම සඳහා දිස්ත්‍රික්කයේ භෞතික හා යටිතල පහසුකම් සම්පාදනයෙහිලා නිර්මාණාත්මක ,උද්යෝගිමත් ,ඵලදායී ,කාර්යක්ෂම සහ සම්මානනීය නියමුවා බවට පත් වීම
මෙහෙවර ගවත් සමාජීය ආර්ථික ප්‍රවර්ධනයක් සඳහා භෞතික හා මානව යටිතල පහසුකම් නිර්මාණය ,සම්පාදනය හා සංවර්ධනය
පරමාර්ථ
 • ජනතාවගේ ජීවන තත්ත්වය වැඩි දියුණු කිරීම
 • ආර්ථික සංවර්ධනයට සුදුසු පරිසරයක් නිර්මාණය කිරීම
 • ග්‍රාමීය යටිතල පහසුකම් වැඩි දියුණු කිරීම
 • ගෘහ ආර්ථික  ඒකක සවිබල ගැන්වීමආර්ථික සංවර්ධන අවස්ථා වැඩි දියුණු කිරීම
අරමුණු
 • ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාස 11 හි ග්‍රාම නිළධාරී වසම් 573 හි ගෘහ ආර්ථික ඒකක චිරස්ථායී ලෙස සවිබල ගැන්වීම
 • මදිස්ත්‍රික්කයේ ජනතාවගේ අවශ්‍යතා මුදුන් පමුණුවා ගැනීම සහ සංවර්ධන විෂමතා අවම වන ආකාරයට ගම නැඟුම ,දිස්ත්‍රික් අයවැය සහ  අනෙකුත් රජයේ මූල්‍ය සම්පත් ප්‍රශස්ථ ලෙස ආයෝජනය කිරීම
 • සංවර්ධන වැඩසටහන් වල භෞතික හා මූල්‍ය ප්‍රගතිය 100% වන ප්‍රශස්ථ මට්ටමේ පවත්වාගෙන යාම
 • දිස්ත්‍රික්කයේ ජනතාවගේ සමාජ ආර්ථික ගැටලු කඩිනමින් විසදීම සඳහා විධිමත් හා කාර්යක්ෂම සම්බන්ධීකරණ ක්‍රියාවලියක් පවත්වාගෙන යාම
 • දිස්ත්‍රික්කයේ සියලුම සංවර්ධන කටයුතු මෙහෙයවීම ,අධීක්ෂණය හා ප්‍රගති පාලනය
ප්‍රධාන කාර්යයන්
 1. සංවර්ධන අවශ්‍යතාවයන් හඳුනාගැනීම
 2. ව්‍යාපෘති ඇගයීම
 3. කොට්ඨාශය තුළ සම්පත් නඩත්තු කිරීම හා පවත්වාගෙන යාම
 4. දිස්ත්‍රික්කය තුළ සංවර්ධන ප්‍රතිපත්ති ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා සහාය වීම
 5. ප්‍රධාන සංවර්ධන සංරචකයන් යටතේ දිස්ත්‍රික්කයේ සමස්ත සංවර්ධන ක්‍රියාවලිය මෙහෙයවීම
 6. ව්‍යූහාත්මක සංවර්ධන ක්‍රියාවලිය ක්‍රියාත්මක කිරීමපෞද්ගලික අංශයේ සංවර්ධන කටයුතු සඳහාපහසුකම් සලසන්නා වශයෙන් ක්‍රියා කිරීම
 7. දිස්ත්‍රික්කයේ සංචාරක ව්‍යාපාරය වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා සහාය වීම
 8. සමස්ත දිස්ත්‍රික්සංවර්ධන ක්‍රියාවලිය මෙහෙයවීම ,අධීක්ෂණය සහ ප්‍රගතිය විමර්ශනය කිරීම
 9. දිවි නැගුම වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කිරීම
 10. ගම නැගුම වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කිරීම
 11. දිස්ත්‍රික් අයවැය සංවර්ධන වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කිරීම
 12. පළාත් මාර්ග සංවර්ධන වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කිරීම
 13. දිස්ත්‍රික් ඒකාබද්ධ සංවර්ධන සැලැස්ම ක්‍රියාත්මක කිරීමට සහාය වීම
 14. ප්‍රාදේශීය මට්ටමේ සංවර්ධන ගැටලු හදුනා ගැනීම සහ ඒ සඳහා විසදුම් ලබා දීමට සහාය වීම
 15. දිස්ත්‍රික්කයේ සංවර්ධන තොරතුරු වලට අදාල කටයුතු මෙහෙයවීම
 16. ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාස මට්ටමේ සම්පත් පැතිකඩ සකස් කිරීමට සහාය වීම
 17. ගම නැගුම වැඩසටහනේ ප්‍රාදේශීය සම්පත් පැතිකඩ සකස් කිරීම
 18. දිවි නැගුම වැඩසටහනේ දිස්ත්‍රික් මට්ටමේ ප්‍රතිපත්ති ,තීරණ ගැනීම හා ක්‍රියාත්මක කිරීම

ගිණුම් අංශය

දැක්ම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ සමස්ථ අරමුණු මුදුන් පමුණුවා ගැනීම සඳහා මනා මුල්‍ය කළමනාකරණ (ගණුදෙනු) ක්‍රමයක් ක්‍රීයාත්මක කිරීම හා පවත්වාගෙන යාම.
ප්‍රධාන කාර්යයන්
 1. වර්ෂයේ ප්‍රසම්පාදන සැලසුම් සැකසීම
 2. ගෙවීම් සම්බන්ධ සියලුම කටයුතු
 3. Conducting Board of surveys
 4. විගණන විමසුම් මෙහෙයවීම
 5. මුල්‍ය  ප්‍රකාශන සැකසීම


රෙජිස්ට්‍රාර් අංශය

දැක්ම උපත්, විවාහ හා මරණ ලියාපදිංචි සහතික පිටපත් නිකුත් කිරීම හා එම සහතික ආරක්ෂා කිරීම තුළින් ජනතාවගේ අයිතීන් ආරක්ෂා කිරිමට සහාය වීම
ප්‍රධාන කාර්යයන්
 1. උපත්, විවාහ හා මරණ ලියාපදිංචිය
 2. උපත්, විවාහ හා මරණ සහතික නිකුත් කිරීම

විශ්‍රාම වැටුප් අංශය

දැක්ම විශ්‍රාමිකයින්ගේ යහපැවැත්ම නැංවීම හා තහවුරු කිරීම වෙනුවෙන් සක්‍රිය දායතක්වයක් ලබාදීම
ප්‍රධාන කාර්යයන්
 1. මාසික විශ්‍රාම වැටුප් ගෙවීම
 2. වැන්දඹු, අනත්දරු, විශ්‍රාම වැටුප් හා ආබාධිත පුද්ගලයින් අධීක්ෂණය හා විශ්‍රාම වැටුප් දෙපාර්තමේන්තුව වෙත නිර්දේශ ලබා දීම

 

News & Events

10
ජූනි2020
සේවා ප්‍රණාම පූජා

සේවා ප්‍රණාම පූජා

සේවා ප්‍රණාම පූජා                 ...

Scroll To Top