ප්‍රාදේශීය ලේකම්

DS Irangani  නම අයිරංගනී වීරසිංහ මහත්මිය
සුදුසුකම්
 • සමාජ විද්‍යාව පිළිබඳ ශාස්ත්‍රපති උපාධිය, කැලණිය විශ්ව විද්‍යාලය

 • සමාජ විද්‍යාව පිළිබඳ පශ්චාත්  උපාධිය, කැලණිය විශ්ව විද්‍යාලය

රැකියා ඉතිහාසය
 • රාජ්‍ය කළමනාකරණ සහකාර, පුද්ගලයින් ලියාපදිංචි කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුව.
 • රාජ්‍ය කළමනාකරණ සහකාර, ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය - පාදුක්ක.
 • ගුරු වෘත්තීය, බ.ප./හො/ තලගල කනිෂ්ඨ විද්‍යාලය
 • සහකාර ප්‍රාදේශීය ලේකම්, ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය - බුලත්සිංහල
 • ප්‍රාදේශීය ලේකම්, ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය - බුලත්සිංහල
 • ප්‍රාදේශීය ලේකම්, ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය - බුලත්සිංහල

සහකාර ප්‍රාදේශීය ලේකම්

Assi DS නම

එම් එම් පී හෙට්ටිආරච්චි මහත්මිය  

සුදුසුකම්  
 • ඉංග්‍රීසි භාෂා පිළිබද උසස් ඩිප්ලෝමාව , ඇක්වයිනාස් උසස් අධ්‍යයන විද්‍යාලය - බොරැල්ල

 • පරිගණක යෙදවුම් ශිල්ප පිළිබද උසස් ඩිප්ලෝමාව, ජාතික තරුණ සේවා සභාව- මහරගම

 • කුඩා ව්‍යාපාර කළමනාකරණය සහ ඇඟලුම් සුපරීක්ෂණ ඩිප්ලෝමාව , රේන්බෝ ඇගලුම් අභ්‍යාස විද්‍යාලය - මහරගම

කියා ඉතිහාසය  
 • රාජ්‍ය කළමනාකරන සහකාර, පරිසර අමාත්‍යාංශය.

 • රාජ්‍ය කළමනාකරන සහකාර, වන සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව.

 • රාජ්‍ය කළමනාකරන සහකාර, ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය-මතුගම

 • රෝහල් ලේකම්, ශික්ෂණ රෝහල-කෑගල්ල (සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය)

 • රෝහල් ලේකම්, ස්වසන රෝග පිළිබද ජාතික රෝහල-වැලිසර(සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය)

 • ලේඛකාධිකාරී, පස්දුන්රට අධ්‍යාපන විද්‍යා පීඨය-කළුතර (අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය)

 • සහකාර ප්‍රාදේශීය ලේකම් ,  ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය - ඉංගිරිය

ගණකාධිකාරි

 Account නම කේ.ඒ.ජී. තුෂාරී මහත්මිය
සුදුසුකම්
 • ආර්ථික විද්‍යා උපාධිය - කැලණිය විශ්ව විද්‍යාලය .
 • ගණකාධිකරණ විශේෂ උපාධිය - රුහුණු විශ්ව විද්‍යාලය
 • වරලත් ගණකාධිකරණ - 11 මට්ටම.
 • ශ්‍රී ලංකා ගණකාධිකාරී සේවය
රැකියා ඉතිහාසය
 • ගණකාධිකාරී - ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය - පාලින්දනුවර (අවුරුදු 2)
 • ගණකාධිකාරී -  ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය - ඉංගිරිය  (2010/11/11 සිට)

සහකාර අධ්‍යක්ෂ (සැලසුම්)

  AD Lal නම ඒ. ලාල් ප්‍රියන්ත මහතා
සුදුසුකම්
 • කලා උපාධිය (ආර්ථික විද්‍යාව)  - කැලණිය විශ්ව විද්‍යාලය.
 • මානව සම්පත් උපාධිය - කැළණිය විශ්ව විද්‍යාලය
 • ශ්‍රී ලංකා සැලසුම් සේවයේ III
රැකියා ඉතිහාසය  සහකාර අධ්‍යක්ෂ - දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය - කොළඹ

පරිපාලන නිලධාරී

   AO නම එල්.ටී. දිල්රුක්ෂි පෙරේරා මෙනවිය
සුදුසුකම්
 • සමාජ විද්‍යාව පිළිබඳ සහතික පත්‍ර පාඨමාලාව
 •  කළමනාකරණ සහකාර අධි - සුප්රා
රැකියා ඉතිහාසය
 • දිස්ත්‍රික්ලේකම් කාර්යාලය - කොළඹ.
 • සංස්කෘතික කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුව - බත්තරමුල්ල.
 • කාර්මික අධ්‍යාපන පුහුණු කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුව
 • ඉංගිරිය ප්‍රාදේශීය ය ලේකම් කාර්යාලය ( 06.06.2016 සිට මේ දක්වා )

 

News & Events

10
ජූනි2020
සේවා ප්‍රණාම පූජා

සේවා ප්‍රණාම පූජා

සේවා ප්‍රණාම පූජා                 ...

Scroll To Top