ප්‍රාදේශීය ලේකම්


 
නම අයිරංගනී වීරසිංහ මහත්මිය
සුදුසුකම්
 • සමාජ විද්‍යාව පිළිබඳ ශාස්ත්‍රපති උපාධිය, කැලණිය විශ්ව විද්‍යාලය

 • සමාජ විද්‍යාව පිළිබඳ පශ්චාත්  උපාධිය, කැලණිය විශ්ව විද්‍යාලය

රැකියා ඉතිහාසය
 • රාජ්‍ය කළමනාකරණ සහකාර, පුද්ගලයින් ලියාපදිංචි කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුව.
 • රාජ්‍ය කළමනාකරණ සහකාර, ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය - පාදුක්ක.
 • ගුරු වෘත්තීය, බ.ප./හො/ තලගල කනිෂ්ඨ විද්‍යාලය
 • සහකාර ප්‍රාදේශීය ලේකම්, ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය - බුලත්සිංහල
 • ප්‍රාදේශීය ලේකම්, ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය - බුලත්සිංහල
 • ප්‍රාදේශීය ලේකම්, ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය - බුලත්සිංහල

සහකාර ප්‍රාදේශීය ලේකම්

නම පී.ආර්.  ප්‍රසාද් පෙරේරා මහතා
සුදුසුකම්
 • රාජ්‍ය පරිපාලන හා කළමණාකරනය පිලිබඳ පශ්චාත් උපාධිය -  කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලය  (2015-2016)
 • භෞතික විද්‍යාව  පිළිබඳ විද්‍යාවේදී  උපාධිය (2006-2009)
 • රාජ්‍ය  පරිපාලන ඩිප්ලෝමාව - ශ්‍රී ලංකා සංවර්ධන පරිපාලන ආයතනය
 • IPM හි මානව සම්පත් කළමනාකරණය පිළිබඳ සහතික පත්‍ර  පාඨමාලාව
කියා ඉතිහාසය
 • මිනින්දෝරු දෙපාර්තමේන්තුව (2009 -2010)
 • සහකාර කොමසාරිස් - ඉඩම් හිමිකම් නිරවුල් කිරීමේ දෙපාර්තෙම්න්තුව (2011 - 2014)
 • සහකාර ප්‍රාදේශීය ලේකම් - ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය, ඉංගිරිය (2014 සිට)
 • වැඩබලන සහකාර ප්‍රාදේශීය ලේකම් - ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය, බුලත්සිංහල (2016 සිට)

ගණකාධිකාරි

  නම කේ.ඒ.ජී. තුෂාරී මහත්මිය
සුදුසුකම්
 • ආර්ථික විද්‍යා උපාධිය - කැලණිය විශ්ව විද්‍යාලය .
 • ගණකාධිකරණ විශේෂ උපාධිය - රුහුණු විශ්ව විද්‍යාලය
 • වරලත් ගණකාධිකරණ - 11 මට්ටම.
 • ශ්‍රී ලංකා ගණකාධිකාරී සේවය
රැකියා ඉතිහාසය
 • ගණකාධිකාරී - ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය - පාලින්දනුවර (අවුරුදු 2)
 • ගණකාධිකාරී -  ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය - ඉංගිරිය  (2010/11/11 සිට)

සහකාර අධ්‍යක්ෂ (සැලසුම්)

   නම ඒ. ලාල් ප්‍රියන්ත මහතා
සුදුසුකම්
 • කලා උපාධිය (ආර්ථික විද්‍යාව)  - කැලණිය විශ්ව විද්‍යාලය.
 • මානව සම්පත් උපාධිය - කැළණිය විශ්ව විද්‍යාලය
 • ශ්‍රී ලංකා සැලසුම් සේවයේ III
රැකියා ඉතිහාසය  සහකාර අධ්‍යක්ෂ - දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය - කොළඹ

පරිපාලන නිලධාරී

   නම එල්.ටී. දිල්රුක්ෂි පෙරේරා මෙනවිය
සුදුසුකම්
 • සමාජ විද්‍යාව පිළිබඳ සහතික පත්‍ර පාඨමාලාව
 •  කළමනාකරණ සහකාර අධි - සුප්රා
රැකියා ඉතිහාසය
 • දිස්ත්‍රික්ලේකම් කාර්යාලය - කොළඹ.
 • සංස්කෘතික කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුව - බත්තරමුල්ල.
 • කාර්මික අධ්‍යාපන පුහුණු කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුව
 • ඉංගිරිය ප්‍රාදේශීය ය ලේකම් කාර්යාලය ( 06.06.2016 සිට මේ දක්වා )

 

News & Events

26
සැප්2019
ප්‍රාදේශීය සාහිත්‍ය උළෙල - 2019

ප්‍රාදේශීය සාහිත්‍ය උළෙල - 2019

ඉංගිරිය ප්‍රාදේශීය සාහිත්‍ය කලා මහෝත්සවය- 2019  ...

11
සැප්2019
ඉමගිරි නිලදරු ප්‍රතිභා - 2019

ඉමගිරි නිලදරු ප්‍රතිභා - 2019

ඉමගිරි නිලදරු ප්‍රතිභා - 2019 ඉංගිරිය ප්‍රාදේශීය...

Scroll To Top