විමධ්‍යගත  අයවැය වැඩසටහන - 2017 (ඉංගිරිය කොට්ඨාශය)

ව්‍යාපෘති විස්තරය බැලීමට මෙතැනින් පිවිසෙන්න

ඉංගිරිය ප්‍රාලේ

ග්‍රාම ශක්ති ජනතා ව්‍යාපාරය - 2018)

News & Events

01
අප්‍රේ2019
National Productivity Awards - 2018

National Productivity Awards - 2018

Divisional secretariat, Ingiriya was awarded Third Place...

Scroll To Top