ග්‍රාම නිළධාරින් පිළිබඳ තොරතුරු

ග්‍රාම නිලධාරී කොට්ඨාශ   ග්‍රාම නිලධාරීගේ නම කාර්යාලීය ලිපිනය දුරකතන අංකය

618

වගවත්ත

පී. දර්ශන මධුසංක මයා

වගවත්ත, පෝරුවදන්ඩ

+94 71 3192930

+94 71 1668284

618 A

පෝරුවදණ්ඩ නැගෙනහිර

බී.ඩී. ශ්‍යාමලී කුමාරි මිය ප්‍රාදේශීය ලේකම්
කාර්යාලය, ඉංගිරිය

+94 71 3425456

+94 34 2255665

618 B

කැකුලළිය

  ඊ.ඒ.ඩී.පී. සේනාරත්න මයා ප්‍රාදේශීය ලේකම්
කාර්යාලය, ඉංගිරිය
+94 716816748

618 C

පෝරුවදණ්ඩ බටහිර

  බී.සී. කුඩාවිතාන මයා ප්‍රාදේශීය ලේකම්
කාර්යාලය, ඉංගිරිය

+94 71 8120068

+94 34 2255698

619

ඌරුගල නැගෙනහිර

කේ.පී. මධුභාෂිණී මිය ප්‍රාදේශීය ලේකම්
කාර්යාලය, ඉංගිරිය
+94 71 1669181

619  A

නම්බපාන

කේ.කේ. ප්‍රේමලතා මිය ප්‍රාදේශීය ලේකම්
කාර්යාලය, ඉංගිරිය

+94 72 4810967

+94 34 2269096

+94 71 3426277

619 B

ඌරුගල බටහිර

අයි.ආර්.ආර්. පෙරේරා මෙය ප්‍රාදේශීය ලේකම්
කාර්යාලය, ඉංගිරිය

+94 76 6544578

+94 71 4776043

620

ඉංගිරිය නැගෙනහිර

ඉරෝමිකා ශෂිකලා මිය ප්‍රාදේශීය ලේකම්
කාර්යාලය, ඉංගිරිය
+94 718120112

620 A

ඉංගිරිය බටහිර

යුරේනික තරංගනී මිය ප්‍රාදේශීය ලේකම්
කාර්යාලය, ඉංගිරිය
+94 718428775

620 B

රයිගම්වත්ත

  සී.එස්.එල්. ජයකොඩි මයා ප්‍රාදේශීය ලේකම්
කාර්යාලය, ඉංගිරිය

 

+94 71 4788798

+94 77 8325990

+94 71 3549093

620 C

ඉංගිරිය උතුර

කේ.කේ. ප්‍රේමලතා මිය (වැඩ බලන) ප්‍රාදේශීය ලේකම්
කාර්යාලය, ඉංගිරිය

+94 72 4810967

+94 34 2269096

+94 71 3426277

620 D

නිමලගම

  ඊ.ඩී.ආර්.පී. සම්පත් මයා ප්‍රාදේශීය ලේකම්
කාර්යාලය, ඉංගිරිය

+94 71 8336068

+94 34 2255315

620 E

ඇඳුරාගල

  ජී.ඩී. මීගම්මන මිය ප්‍රාදේශීය ලේකම්
කාර්යාලය, ඉංගිරිය

+94 71 8277239

+94 34 3307785

620 F

දොඹගස්කන්ද

  ඊ.ඒ.ඩී.පී. සේනාරත්න මයා (වැඩ බලන) ප්‍රාදේශීය ලේකම්
කාර්යාලය, ඉංගිරිය
+94 716816748

620 G

මහ ඉංගිරිය

අයි.ඩබ්.ඩී. දර්ශන මයා ප්‍රාදේශීය ලේකම්
කාර්යාලය, ඉංගිරිය
+94 711975767

621

 
මාපුටුගල

  එල්.ඩබ්.බී. චිලන්ත ප්‍රාදේශීය ලේකම්
කාර්යාලය, ඉංගිරිය

+94 713422538

+94 34 5672898

621 A

රත්මල්ගොඩ නැගෙනහිර

ටී.සී. දසනායක මිය ප්‍රාදේශීය ලේකම්
කාර්යාලය, ඉංගිරිය
+94 770092267

621 B

රත්මල්ගොඩ බටහිර

ටී.සී. දසනායක මිය (වැඩ බලන) ප්‍රාදේශීය ලේකම්
කාර්යාලය, ඉංගිරිය

+94 770092267

622

පැල්පිටිගොඩ

වයි.ජී. රිශානි උදේශිකා මෙය. ප්‍රාදේශීය ලේකම්
කාර්යාලය, ඉංගිරිය

+94 71 1677092

+94 34 3742927

623

හඳපාන්ගොඩ දකුණ

කේ.කේ.ජේ.ඩි. පෙරේරා  මෙය ප්‍රාදේශීය ලේකම්
කාර්යාලය, ඉංගිරිය
+94 77 3679904

623 A

හඳපාන්ගොඩ නැගෙනහිර

බී.ඒ.එන්. තරංගි මිය ප්‍රාදේශීය ලේකම්
කාර්යාලය, ඉංගිරිය

+94 77 9696809

+94 71 3426161

623 B

හඳපාන්ගොඩ බටහිර

අයි. ඩබ්. නිශානි අනුරාධා මිය ප්‍රාදේශීය ලේකම්
කාර්යාලය, ඉංගිරිය
+94 773057259

624

බටුගම්පල

එම්.එල්.ඒ. රේණුකා මිය ප්‍රාදේශීය ලේකම්
කාර්යාලය, ඉංගිරිය

+94 71 3425443

+94 34 2254972

624 A

කැකුලදොළ

  ඩබ්.ඒ. සරෝජා. ප්‍රාදේශීය ලේකම්
කාර්යාලය, ඉංගිරිය

+94 71 8827310

+94 34 2256368

625

අරකාවිල

  ඩබ්.ඩබ්.සී.ශිරෝමාලා මිය ප්‍රාදේශීය ලේකම්
කාර්යාලය, ඉංගිරිය

+94 71 3426003

+94 34 2268662

625 A

මෙනේරිගම

ආර්.ඒ. අජිත් ශාන්ත ප්‍රාදේශීය ලේකම්
කාර්යාලය, ඉංගිරිය

+94 71 2393320

+94 34 2256692

+94 76 8200299

626

 
කඳනපිටිය

එන්.අයි. ජානකි මිය ප්‍රාදේශීය ලේකම්
කාර්යාලය, ඉංගිරිය
+94 712919525

626 A

කොට්ටියාවත්ත

එම්. අසේල නුවන් සංජීව මයා ප්‍රාදේශීය ලේකම්
කාර්යාලය, ඉංගිරිය
+94 71 2126402

627

කුරණ දකුණ

  කේ.එච්.එස්.කෞශල්‍යා මෙය ප්‍රාදේශීය ලේකම්
කාර්යාලය, ඉංගිරිය
+94 775994210

627 A

කොටිගල
 

  එස්.ඩි. ලියනගේ ප්‍රාදේශීය ලේකම්
කාර්යාලය, ඉංගිරිය

+94 77 3682804

+94 34 4905331

627 B

කුරණ උතුර

  එස්.ඒ.එම්.සී. සමරආරච්චි මයා ප්‍රාදේශීය ලේකම්
කාර්යාලය, ඉංගිරිය

+94 71 6506367

+94 71 9244082

ඉංගිරිය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයට අදාල ග්‍රාම නිලධාරි වසම්වල මාර්ග හා වතු පිළිබද තොරතුරු

News & Events

10
ජූනි2020
සේවා ප්‍රණාම පූජා

සේවා ප්‍රණාම පූජා

සේවා ප්‍රණාම පූජා                 ...

Scroll To Top