කාර්යාලීය දුරකථන අංකය

  +94 34 22 69978

නම තනතුර දුරකතන අංකය ෆැක්ස් අංකය
අයිරංගනී වීරසිංහ මහත්මිය ප්‍රාදේශීය ලේකම් +94 342269977   [Ext : 12] +94 342269978
පී.ආර්. ප්‍රසාද් පෙරේරා මහතා සහකාර ප්‍රාදේශීය ලේකම් +94 342268277   [Ext : 13] +94 342269978 
කේ.ඒ.ජී. තුෂාරි මහත්මිය ගණකාධිකාරී (ගෙවීම්) +94 342268386   [Ext : 14]  +94 342269978
ඒ. ලාල් ප්‍රියන්ත මහතා සහකාර අධ්‍යක්ෂ (සැලසුම්) +94 342268387   [Ext : 15] +94 342269978
 එල්.ටී. දිල්රුක්ෂි පෙරේරා මෙනවිය පරිපාලන නිලධාරී +94 342269978   [Ext : 16]  +94 342269978
  පරිපාලන නිලධාරී (ග්‍රාම නිලධාරී) +94 112 424 521 [Ext : 105]  +94 342269978
සී.එස්.එල් ජයසිංහ මහත්මිය අතිරේක දිස්ත්‍රික් රෙජිස්ට්‍රාර් +94 342269978  [Ext : 20]  +94 342269978

News & Events

26
සැප්2019
ප්‍රාදේශීය සාහිත්‍ය උළෙල - 2019

ප්‍රාදේශීය සාහිත්‍ය උළෙල - 2019

ඉංගිරිය ප්‍රාදේශීය සාහිත්‍ය කලා මහෝත්සවය- 2019  ...

11
සැප්2019
ඉමගිරි නිලදරු ප්‍රතිභා - 2019

ඉමගිරි නිලදරු ප්‍රතිභා - 2019

ඉමගිරි නිලදරු ප්‍රතිභා - 2019 ඉංගිරිය ප්‍රාදේශීය...

Scroll To Top