කාර්යාලීය දුරකථන අංකය

  +94 34 22 69978

නම තනතුර දුරකතන අංකය ෆැක්ස් අංකය
අයිරංගනී වීරසිංහ මහත්මිය ප්‍රාදේශීය ලේකම් +94 342269977   [Ext : 12] +94 342269978
එම්.එම්.ප්‍රියදර්ශනී හෙට්ටිආරච්චි සහකාර ප්‍රාදේශීය ලේකම් +94 342268277   [Ext : 13] +94 342269978 
කේ.ඒ.ජී. තුෂාරි මහත්මිය ගණකාධිකාරී (ගෙවීම්) +94 342268386   [Ext : 14]  +94 342269978
ඒ. ලාල් ප්‍රියන්ත මහතා සහකාර අධ්‍යක්ෂ (සැලසුම්) +94 342268387   [Ext : 15] +94 342269978
එල්.ටී. දිල්රුක්ෂි පෙරේරා මෙනවිය පරිපාලන නිලධාරී +94 342269978   [Ext : 16]  +94 342269978
කේ.එන්.එස්.ඒ.කේ.සේනාධීර පරිපාලන නිලධාරී (ග්‍රාම නිලධාරී) +94 112 424 521 [Ext : 105]  +94 342269978

News & Events

10
ජූනි2020
සේවා ප්‍රණාම පූජා

සේවා ප්‍රණාම පූජා

සේවා ප්‍රණාම පූජා                 ...

Scroll To Top