2020 වර්ෂය තුලදී අපගේ අනුමත කාර්ය මණ්ඩලය හා එම වර්ෂය තුල සත්‍ය වශයෙන් සිටි කාර්ය මණ්ඩලය පහත පරිදි විය.

තනතුර මධ්‍යම රජය පුරප්පාඩු පළාත් සභා පුරප්පාඩු
අනුමත දැනට සිටින අනුමත දැනට සිටින
ප්‍රාදේශීය ලේකම් 01 01 - - - -
සහකාර ප්‍රාදේශීය ලේකම් 01 01 - - - -
ගණකාධිකාරී 01 01 - - - -
සහකාර අධ්‍යක්ෂ - සැලසුම් 01 01 - - - -
සහකාර අධ්‍යක්ෂ - - - - - -
පරිපාලන නිලධාරී 01 01 - - - -
පරිපාලන ග්‍රාම නිලධාරී 01 01 - - - -
අතිරේක දිස්ත්‍රික් රෙජිස්ට්‍රාර් 01 - 01 - - -
විශ්‍රාම වැටුප් නිලධාරී 02 02 - - -  -
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ නිලධාරී 01 01 - - - -
භාෂා පරිවර්තක 01 - 01 - - -
සංවර්ධන සම්බන්ධීකාරක 01 01 - - - -
සංවර්ධන නිලධාරී 15 09 06 - - -
සංවර්ධන නිලධාරී (සංවර්ධන) 36 28 08 - - -
තාක්ෂණික නිලධාරී 02 01 01 - - -
රාජ්‍ය කළමනාකරණ සහකාර 30 30 - - - -
තාක්ෂණික සහකාර 01 01 - - - -
රියදුරු 02 02 - - - -
කාර්යාල කාර්ය සහායක 07 06 01 - - -
මුරකරු 01 01 - - - -

ක්ෂේත්‍ර නිලධාරීන් හා ග්‍රාම නිලධාරීන්

තනතුර  මධ්‍යම රජය  පුරප්පාඩු  පළාත් සභා  පුරප්පාඩු 
අනුමත දැනට සිටින අනුමත දැනට සිටින
ග්‍රාම නිලධාරීන් 31 30 01 - - -
සමාජ සේවා නිලධාරීන් 01 01 - 01 01 -
ග්‍රාම සංවර්ධන නිලධාරීන් - - - 01 01 -
ළමා හිමිකම් ප්‍රවර්ධන නිලධාරී 01 01 - - - -
විද්‍යා හා තාක්ෂණ නිලධාරී 01 01 - - - -
මානව සම්පත් සංවර්ධන සහකාර 01 01 - - - -
මුල් ළමාවිය සංවර්ධන සහකාර 01 01 - - - -
සංස්කෘතික නිලධාරී 01 01 - 01 01 -
සමාජ සංවර්ධන සහකාර 01 - 01 - - -
බෞද්ධ කටයුතු සමායෝජක 01 01 - - - -
උපදේශන සහකාර 01 01 - - - -
කෘෂි නිෂ්පාදන ව්‍යාපෘති සහකාර - - - - - -
ජාතික ඒකාබද්ධතා ප්‍රවර්ධන සහකාර - - - - - -
වනිතා සංවර්ධන නිලධාරී 01 01 - - - -
මිනින්දෝරු - - - - - 01
ක්‍රීඩා නිලධාරී - - - 01 01 -
ජනපද නිලධාරී - - - 01 01 -
සංවර්ධන සම්බන්ධීකාරක 01 01 - - - -
කාර්මික නිලධාරී 02 - 01 - -  
මැහුම් උපදේශිකා - - - 01 01 -
සැලසුම් ක්‍රියාත්මක කිරීමේ සහකාර 02 02 - - - -
ඉඩම් පරිහරණ සැලසුම් සහකාර 01 01 - - - -
විමර්ෂණ සහකාර (ඉඩම් අත්පත්) 01 - 01 - - -
ආයුර්වේද වෛද්‍ය නිලධාරී - - - - - -
ආපදා කළමණාකරන නිලධාරී 01 01 - - - -

News & Events

10
ජූනි2020
සේවා ප්‍රණාම පූජා

සේවා ප්‍රණාම පූජා

සේවා ප්‍රණාම පූජා                 ...

Scroll To Top