හැඳුනුම

විමසීම්
ලිපිනය:
ඉංගිරිය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය,
ඉංගිරිය
ශ්‍රී ලංකාව
දුරකථනය:
+94 22 69977
ෆැක්ස්:
+94 34 2269978

හැඳුනුම් පෝරමය

Send an Email
(අත්‍යාවශ්‍ය නොවේ)

News & Events

26
සැප්2019
ප්‍රාදේශීය සාහිත්‍ය උළෙල - 2019

ප්‍රාදේශීය සාහිත්‍ය උළෙල - 2019

ඉංගිරිය ප්‍රාදේශීය සාහිත්‍ය කලා මහෝත්සවය- 2019  ...

11
සැප්2019
ඉමගිරි නිලදරු ප්‍රතිභා - 2019

ඉමගිරි නිලදරු ප්‍රතිභා - 2019

ඉමගිරි නිලදරු ප්‍රතිභා - 2019 ඉංගිරිය ප්‍රාදේශීය...

Scroll To Top