හැඳුනුම

විමසීම්
ලිපිනය:
ඉංගිරිය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය,
ඉංගිරිය
ශ්‍රී ලංකාව
දුරකථනය:
+94 22 69977
ෆැක්ස්:
+94 34 2269978

හැඳුනුම් පෝරමය

Send an Email
(අත්‍යාවශ්‍ය නොවේ)

News & Events

01
අප්‍රේ2019
National Productivity Awards - 2018

National Productivity Awards - 2018

Divisional secretariat, Ingiriya was awarded Third Place...

Scroll To Top