රාජ්‍ය නොවන සංවිධාන

මරණාධාර සමිති

මරණාධාර සමිති
  සංවිධානයේ නම ලිපිනය දුරකථන අංකය
01 එකමුතු අවමංගල්‍යාධාර සමිතිය පාදුක්ක පාර,ඉමගිර,ඉංගිරිය 034-2269427 / 071-9960972
02 මෙනේරිගම මරණාධාර සමිතිය මෙනේරිගම,හඳපාන්ගොඩ 077-6162862
03 අවමංගල්‍යාධාර සංගමය ගංගොඩ.මාපුටුගල,පෝරුවදණ්ඩ -
04 එක්සත් අවමංගල්‍යාධාර සමිතිය කොට්ටියාවත්ත, ඉංගිරිය 077-5289188
05 රත්මල්ගොඩ විහාරස්ථ අවමංගල්‍යාධාර සමිතිය පන්සලඅසල, රත්මල්ගොඩ,පෝරුවදණ්ඩ 071-2501219
06 මැරේකන්ද එක්සත් අවමංගල්‍යාධාර සමිතිය මැරේකන්ද,මහ ඉංගිරිය, ඉංගිරිය -
07 එක්සත් සුභ සාධක හා අවමංගල්‍යාධාර සමිතිය ගැටකොස්සාව,හඳපාන්ගොඩ 076-8308916
08 සියනිගි සුභ සාධක හා අවමංගල්‍යාධාර සමිතිය 161/1, කුරණ, හඳපාන්ගොඩ 072-4863649
09 ඉංගිරිය බටහිර මරණාධාර සමිතිය දොඹගස්කන්ද, ඉංගිරිය 077-2937899
10 එක්සත් අවමංගල්‍යාධාර සුභ සාධක සමිතිය අරුණගම, පෝරුවදණ්ඩ 077-1092206

ප්‍රාදේශීය වැඩිහිටි බල මණ්ඩල 

ප්‍රාදේශීය වැඩිහිටි බල මණ්ඩල  තොරතුරු    
   ග්‍රාමීය කමිටුව ලිපිනය දුරකථන අංක 
01 මාපුටුගල මාපුටුගල, පෝරුවදණ්ඩ 077 7968277
02 අරුණගම පෝරුවදණ්ඩ බටහිර 077 8832313
03 කඳනපිටිය  110/1, කටුගාල්ලේගම, කඳනපිටිය, බෝපේ, පාදුක්ක 077 6561442
04 ඉංගිරිය බටහිර සේනානායක පෙදෙස, ඉංගිරිය 077 2173684
05 අරකාවිල අරකාවිල, හඳපාන්ගොඩ  034 2269108
06 හඳපාන්ගොඩ හඳපාන්ගොඩ බටහිර  071 8157781

කාන්තා කාර්ය සංවිධාන

  කාන්තා කාර්ය සංවිධාන
   කාන්තා කාර්ය සංවිධානය   ලිපිනය
01  විශාඛා කාන්තා කාර්ය සමාජය ඉංගිරිය උතුර
02 දිලිනි කාන්තා කාර්ය සමාජය කැකුළාදොල
03 පිපෙන කුමුදු කාන්තා කාර්ය සමාජය දොඹගස් කන්ද
04 ශක්ති කාන්තා කාර්ය සමාජය කදනපිටිය
05 දිරිලිය කාන්තා කාර්ය සමාජය ඉංගිරිය බටහිර
06 හදපාන්ගොඩ බටහිර කාන්තා කාර්ය සමාජය හදපාන්ගොඩ බටහිර
07 සමගි කාන්තා කාර්ය සමාජය පැල්පිටිගොඩ
08 හදපාන්ගොඩ දකුණ කාන්තා කාර්ය සමාජය හදපාන්ගොඩ දකුණ
09 රන්තරු කාන්තා කාර්ය සමාජය කුරණ උතුර
10 විමුක්ති කාන්තා කාර්ය සමාජය නම්බපාන
11 ශාන්තපීතර ජනපදය කාන්තා කාර්ය සමාජය මහ ඉංගිරිය
12 සුහද ජන නවෝදා කාන්තා කාර්ය සමාජය කොටිගල
13 අරුණාලෝක කාන්තා කාර්ය සමාජය අරකාවිල
14 දිලිනි කාන්තා කාර්ය සමාජය වගවත්ත
15 එකමුතු කාන්තා කාර්ය සමාජය රත්මල්ගොඩ නැගෙනහිර
16 හදපාන්ගොඩ නැගෙනහිර කාන්තා කාර්ය සමාජය හදපාන්ගොඩ නැගෙනහිර
17 රත්මල්ගොඩ කාන්තා කාර්ය සමාජය රත්මල් ගොඩ බටහිර
18 විමුක්ති කාන්තා කාර්ය සමාජය කුරණ දකුණ
19 ප්‍රජාපතී කාන්තා කාර්ය සමාජය ඌරුගල බටහිර
20 ඌරුගල කාන්තා කාර්ය සමාජය ඌරුගල නැගෙනහිර
21 පෝරුවදණ්ඩ කාන්තා කාර්ය සමාජය පෝරුවදණ්ඩ නැගෙනහිර

යෞවන සමාජ

යෞවන සමාජ   
   යෞවන සමාජය සභාපතිගේ නම සහ ලිපිනය
01 කලන ඩී. හසිත් දර්ශන, 87, අරුණගම, පෝරුවදණ්ඩ
02 සදරැස් ඒ.ඩී. සමන්ත ප්‍රියදර්ශන මයා, පහල ඌරුගල, ඉංගිරිය
03 චින්තන එස්. ඒ. මොෂාන් කාන්චන. 03, පන්සල හංදිය, හදපාන්ගොඩ
04 තුරුණු සහන ඊ. ඩබ්. කතිල මාංජන, නො. 59, කතිලවිල, ඉසුරුපුර, ඉංගිරිය
05 පරාක්‍රම ජනත් ජයකොඩි මයා. දිවුල්පත, ඉංගිරිය.
06 අරුණ චතුරංග අමරසිංහ. ඉසුරුපුර, ඉංගිරිය
07 රශ්මි ජී.ඩී. නිශාන්ත ගමගේ. මගුරුවෙල, පෝරුවදණ්ඩ
08 සෞම්‍යපුරම එස්. එස්. අනිල් ප්‍රියන්ත. මානාන, පෝරුවදණ්ඩ
09 ශිවශක්ති බී. රොබ්ශත් පර්වත්ත කළුපහන, හොරණ
10 සුපිපි ජේ. ඒ. සාලිය වජිරනාත් නම්බපාන, ඉංගිරිය
11 සුදම්පාය චමින්ද පුෂ්පකුමාර 194, බෝධිරාජගම, ඉංගිරිය
12 බුද්ධි පී. තනූජා සංජීවනී පැල්පිටිගොඩ, පෝරුවදණ්ඩ
13 සුනෙර එච්. වී. නදීකා ප්‍රියදර්ශනී ලිලී කුසුම් කුරා උඩ, හදපාන්ගොඩ
14 රන්තරු කේ. එල්. උපුල් සමන්ත නො. 81 බටුගම්පල, හදපාන්ගොඩ
15 විශ්ව ඩී. ඩී. ෂර්මිලා ජයවර්ධන, 3වන පටුමග, ඉමගිර ජනපදය, ඉංගිරිය
16 කළණ කේ.ටී. දුෂාන්ත දර්ශන රඹුක්කනගම, ඉංගිරිය

ග්‍රාම සංවර්ධන සමිති

ග්‍රාම සංවර්ධන සමිති
  සමිතියේ නම ලේකම්ගේ නම/ ලිපිනය
01 ගාල්ලෙගම ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය කේ.කේ. දයාරත්න මයා, ගාල්ලෙගම, ඉංගිරිය
02 නිසලගිරි උයන ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය ඉන්ද්‍රසේන පෙරේරා මයා, (සභාපති) 49, නිසලගිරි උයන, බොරළුගොඩ, පෝරුවදණ්ඩ
03 බටුගම්පල දකුණ ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය ඩබ්. ඒ. කේ. මංගලිකා ජයන්ති මිය. බටුගම්පල, හදපාන්ගොඩ
04 මාපුටුගල ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය වී. එල්. ඩී. ජයවර්ධන මයා. 120/1, පන්සල පාර,මාපුටුගල
05 කැකුළාදොළ ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය චන්දිමා ශ්‍රියාකාන්ති මිය. කැකුළාදොළ, පන්සල අසල, හදපාන්ගාඩ
06 නම්බපාන ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය ඩී. එම්. විජේතිලක මයා. නම්බපාන, ඉංගිරිය
07 ඌරුගල බටහිර ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය නන්දා අමරවංශ මිය (සභාපති)  ගාළු නිවස, ඌරුගල බටහිර, ඉංගිරිය
08 හදපාන්ගොඩ නැගෙනහිර ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය එස්. ලලිත් ජයවර්ධන මයා. ජිනසිරි, පන්සල අසල, හදපාන්ගොඩ
09 ගැටකොස්සාව ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය කේ. ඒ. සරත් කුමාර මයා. ගැටකොස්සාව, හදපාන්ගොඩ
10 හදපාන්ගොඩ බටහිර ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය බී. සතිස්බන්දු නවරත්න මයා (සභාපති) හොරණ පාර, හදපාන්ගොඩ
11 කදනපිටිය ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය ආර්. වී. චන්ද්‍රසෝම මයා. කදනපිටිය, බොපේ.
12 මෙනේරිගම ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය නිමලසිරි රණවීර මයා. මෙනේරිගම, හදපාන්ගොඩ
13 අක්කර විස්ස ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය අක්කර විස්ස, ඉංගිරිය
14 අරුණගම කාන්තා ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය විනීතා එස්. කළුබෝවිල මිය. අරුනගම, පෝරුවදණ්ඩ
15 පැල්පිටිගොඩ ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය ආර්. රූපදාස රණසංහ මයා. නො. 147, පැල්පිටිගොඩ, පෝරුවදණ්ඩ
16 පෝරුවදණ්ඩ බටහිර (කළුපහන) ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය ලේකම්, කළුපහන ග්‍රාමසංවර්ධන සමිතිය, පෝරුවදණ්ඩ බටහිර

 

භාගත කිරීම

01. ස්වේච්ජා සංවිධාන ලියාපදිංචි කිරීම - උපදෙස්
 02. ස්වේච්ජා සංවිධාන ලියාපදිංචි කිරීම - අයදුම්පත්‍රය

News & Events

10
ජූනි2020
සේවා ප්‍රණාම පූජා

සේවා ප්‍රණාම පූජා

සේවා ප්‍රණාම පූජා                 ...

Scroll To Top