සංවර්ධන යෝජනා - 2019

618 - වගවත්ත

618 ඒ - පෝරුවදන්ඩ  නැගෙනහිර

618 බී - කැකුලලිය

 1. මිදි ඇළ පාළම ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම.
 2. මඟුරුවෙළ පාර ආර්. මහීපාල මහතාගේ නිවස අසල සිට යසසිරි මහතාගේ නිවස දක්වා මාර්ගය ඉදිකිරීම.
 3. මඟුරුවෙළ කොස්ගහගොඩැල්ල කේ. පී. සිසිර මහතාගේ නිවස අසල සිට සුගත් ප්‍රියන්ත ගීකියනගේ මහතාගේ නිවස දක්වා මාර්ගය ඉදිකිරීම.
 4. මඟුරුවෙළ ප්‍රධාන මාර්ගය ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම

618 සී - පොරුවදන්ඩ බටහිර

619 - ඌරුගල නැගෙනහිර

619ඒ - නම්බපාන

 1. සියාරිකොත ප්‍රධාන මාර්ගය අවසන් කොටස කොන්ක්‍රීට් කිරීම (කැටකැඩැල්ල පාලමට සම්බන්ධ වන ස්ථානය දක්වා)
 2. පරවිතොට මාර්ගයේ රක්ෂිතය කොටස කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
 3.  පරවිතොට ඇල මාර්ගය සංචාරක ආකර්ශනය ඇතිවන පරිදි සංවර්ධනය කිරීම හා ස්වභාව සෞන්දර්යයට හානි නොවන පරිදි පරිසරය සැකසීම.
 4. පාසල් මාවතට පිවිසෙන ස්ථානයේ වතුර බැසයන පරිදි බෝක්කු දමා මාර්ගය සකස් කිරීම.
 5. නැන්සි මහත්මියගේ නිවසට යන මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
 6. සියාරිකොත අතුරු මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම. (නිරෝෂා මහත්මියගේ නිවස දක්වා)
 7. වොටලුවත්ත ජනපදයේ ඉහළ කොටස්වල මාර්ග කොන්ක්‍රීට් කිරීම
 8. සිරියාකොත ප්‍රදේශයට ප්‍රජා ජල ව්‍යාපෘතියක් ආරම්භ කිරීම.

619බී - ඌරුගල බටහිර

620 - ඉංගිරිය නැගෙනහිර

620ඒ - ඉංගිරිය බටහිර

620බී - රයිගම්වත්ත

620සී - ඉංගිරිය උතුර

620ඩී - නිමලගම

620ඊ - ඇඳුරාගල

 1. ප්‍රජාශාලාවක් ඉදිකිරීම.
 2. තිත්ත ඇල දෙණිය මාර්ගය මී.300 සංවර්ධනය කිරීම.
 3. ඇඳුරගල වත්ත ඉහළ කොටස මාර්ගය මී. 300 ක් සංවර්ධනය කිරීම.
 4. ඇඳුරගල වත්ත පහළ කොටස මාර්ගය මී. 300 ක් සංවර්ධනය කිරීම.
 5. ඇඳුරගල මාර්ගය බෝක්කුව ඉදිකිරීම.

620එෆ් - දොඹගස්කන්ද

620ජී - මහ ඉංගිරිය

621 - මාපුටුගල

621ඒ - රත්මල්ගොඩ නැගෙනහිර

 1. සේවා පියස වටා ආරක්ෂිත වැටක් සවිකිරීම.
 2. පේරලන්දවත්ත මාර්ගය අවසාන කොටස කොන්ක්‍රීට් කර පාලමක් සකස් කිරීම.
 3. මාපුටුගල පාසල වටා ආරක්ෂිත බැම්මක් ඉදි කිරීම.
 4. පාසල් මාවතේ ඉහළ කොටස කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
 5. මැදගංගෙ‍ාඩ ජම්බුගහවත්ත මාර්ගය කොන්ක්‍රිට් කිරීම.

621බී - රත්මල්ගොඩ බටහිර

 1. කනත්ත පාර කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
 2. පහළ කුඹුර පාර සහ බෝක්කුව සංවර්ධනය කිරීම.
 3. කන්දහේන මැදගේට්ටුව වසන්ත මහතාගේ නිවස ඉදිරිපිට මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
 4. කන්දහේන ප්‍රධාන මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
 5. ශ්‍රී  චන්දානන්ද නි හිමි මාවත මුල සිට කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
 6. රත්මල්ගම රත්නාවලී ආරාමය අසල මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
 7. මිහිරිතැන්න පන්සලට යන මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
 8. සව්සිරි පෙදෙස ප්‍රධාන මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
 9. රත්මල් තැන්න පන්සලට යන මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
 10. රත්මල්ගම ආරාමය පිටුපස චින්තාගේ නිවස අසල මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම.

622 - පැල්පිටිගොඩ

 1. පැල්පිටිගොඩ ප්‍රධාන මාර්ගයේ බේකරිය අසල සිට ඉදිරියට මීටර් 150ක පමණ කොටස ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම.
 2. පුවක්වත්ත පාර දුලාරි මහත්මියගේ නිවස ඉදිරිපිට කොටස තාර දමා ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම.
 3. පනංගල වත්ත පාර ඉතිරි කොටස සංවර්ධනය කිරීම.
 4. පනංගල වත්ත වටරවුම පාර සංවර්ධනය කිරීම.
 5. අක්කර 7 පාර සංවර්ධනය කිරීම.
 6. පුවක් වත්ත පාර හෝටලය අසල පාරේ ගිලීගිය කොටස සංවර්ධනය කිරීම.
 7. පනංගල වත්ත පාර කළු ඇල පාලම ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම.
 8. පැල්පිටිගොඩ ග්‍රාම නිලධාරී කාර්යාලය පිහිටි මහසෙන් මාවත තාර දමා ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම.
 9. සිද්ධාර්ථගම 5වන පටුමග ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම.
 10. සිද්ධාර්ථගම 2වන පටුමග (සමෙල් කඩය අසල පාර) සංවර්ධනය කිරීම.

623 - හඳපාන්ගොඩ දකුණ

 1. කෝ්ම්පේ මාර්ගයේ සංවර්ධනය නොකළ කොටස් සංවර්ධනය කිරීම.
 2. හලේවිල මාර්ගයේ සංවර්ධනය නොකළ කොටස් සංවර්ධනය කිරීම.
 3. වෙල ඉහල මාර්ගයේ සංවර්ධනය නොකළ කොටස් සංවර්ධනය කිරීම.
 4. කන්දේවත්ත මාර්ගය සංවර්ධනය නොකළ කොටස් සංවර්ධනය කිරීම.
 5. කිතුල් කන්ද මාර්ගය සංවර්ධනය නොකල කොටස් සංවර්ධනය කිරීම.
 6. වෙළ ඉහල ප්‍රජා ජල ව්‍යාපෘතිය සංවර්ධනය කිරීම.
 7. හඳපාන්ගොඩ දකුණ සඳහා ජල ව්‍යාපෘතියක් ක්‍රියාත්මක කිරීම.
 8. සාගර පළන්සූරිය මහා විද්‍යාලයට ආරක්ෂිත වැටක් ඉදි කිරීම.
 9. ප්‍රජා ශාලාව ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම.
 10. සාගර පළන්සූරිය මහා විද්‍යාලයට ජල ව්‍යාපෘතියක් ක්‍රියාත්මක කිරීම.

623ඒ - හඳපාන්ගොඩ නැගෙනහිර

 1. පානීය ප්‍රජා ජල යෝජනා ක්‍රමයක් ඇතිකිරීම.
 2. බණ්ඩාරවත්ත පාර ඉතිරි කොටස සංවර්ධනය කිරීම.
 3. බණ්ඩාරවත්ත නවෝද්‍යා උයන මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම.
 4. පන්සල පාර අතුරු මාර්ගය (ලීබට් වීරසිංහ මහතාගේ නිවසට යන පාර) සංවර්ධනය කිරීම.
 5. හොරණ සහ කිරිගල මාර්ග සම්බන්ධවන සමෘද්ධි පාර සංවර්ධනය කිරීම.
 6. උඩහවත්ත මාර්ගයේ ඉතිරි කොටස සංවර්ධනය කිරීම.
 7. බණ්ඩාරවත්ත බෝධිය අසල මාර්ගයේ ඉතිරි කොටස සංවර්ධනය කිරීම.
 8. අපද්‍රව්‍ය බැහැර කිරීමේ නිසි ක්‍රමවේදයක් සැකසීම.

623බී - හඳපාන්ගොඩ බටහිර

624 - බටුගම්පල

 1. දකුණු බටුගම්පල ප්‍රදේශයට ජල යෝජනා ක්‍රමයක් ඇති කිරීම.
 2. ජනඋදාගම වතුර ටැංකියට යන පාර සංවර්ධනය කිරීම.
 3. ගෝණාබැඳි වලකඩ ගමට පිවිසෙන මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම.
 4. කිරිගල හොර කැලේ රක්ෂිතය අසලින් නිමලගමට වැටී ඇති මාර්ගයේ හිදංවල කුඹුර ස්ථානයේ පැති බැම්මැක් ඉදි කිරීම.
 5. අනූෂා ප්‍රියදර්ශනී ගොඩිගමුව මහත්මියට ඉඩමක් ලබා දීම.
 6. කාරියවසම්ගේ ප්‍රමිලා මහත්මියට නිවසක් තනා ගැනීමට ආධාර ලබා දීම.

624ඒ - කැකුළදොළ

 1. ගලගාව කන්ද මාර්ගයේ ඉතිරි කොටස සංවර්ධනය කිරීම.
 2. සණස ඉදිරිපිට මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම.

625 - අරකාවිල

 1. කොස්හේන හරහා වේවැල්කැටිය පාර සංවර්ධනය කිරීම.
 2. ලිහිණියාවත්ත ප්‍රධාන මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම.
 3. සඳඟිරි විහාර පාර බෝක්කුව ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම.
 4. සඳඟිරි විහාර පාර මහගෙදර වත්ත මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම.
 5. ගනෙල්ලාගොඩ අක්කරේ ගෙදර මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම.
 6. බහුකාර්ය ගොඩනැගිල්ලේ දෙවන අදියර සම්පූර්ණ කිරීම.
 7. සඳඟිරි විහාරයේ වැසිකිිළි පද්ධතියක් ඉදි කිරීම.
 8. අරකාවිල ප්‍රදේශයට සායන මධ්‍යස්ථානයක් ඉදි කිරීම. 

625ඒ - මෙනේරිගම

626 - කඳනපිටිය

626ඒ - කොට්ටියාවත්ත

 1. කොට්ටියාවත්ත කි.මී. 1.5 බඹරලිය මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම.
 2. කොට්ටියාවත්ත සම්බුද්ධත්ව සාම විහාරය මාර්ගය මී. 500 ක් සංවර්ධනය කිරීම.
 3. මැරේකන්ද මාර්ගය කි. මී. 1.5ක්  සංර්ධනය කිරීම.
 4. මඩකඩ ගිරංචිකන්ද මාර්ගය කි.මී. 2.5ක් සංවර්ධනය කිරීම.
 5. මඩකඩ හල්දොළ මාර්ගය කි.මී. 1.5 සංවර්ධනය කිරීම.
 6. නිලධාරීන් සඳහා  සේවා පියසක් ඉදිකිරීම.
 7. පොදු ක්‍රීඩා පිටියක් ඉදිකිරීම.

627 - කුරණ දකුණ

 1. අක්කර 60 සරත් මහතාගේ නිවසේ සිට ඉහළ කොටස සංවර්ධනය කිරීම.
 2. අක්කර 60 වතුර ටැංකිය පාර සංවර්ධනය කිරීම.
 3. අක්කර 60, අක්කර 15 පාර සංවර්ධනය කිරීම.
 4. අක්කර 40 පාරේ ඉතිරි කොටස සංවර්ධනය කිරීම.
 5. අක්කර 60 දහම් කන්ද ආරණ්‍යය අසල සිට ඉදිරියට මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම.
 6. අක්කර 16 අකුරු පාර් සංවර්ධනය කිරීම.
 7. කුරණ පාසල් පාරේ ඉතිරි කොටස සංවර්ධනය කිරීම.
 8. කුරණ ප්‍රජාශාලාව අසල සේවා පියස ඉදි කිරීම.
 9. අක්කර 36 කොකිස් අච්චු පාළම අසලින් දිවෙන පාරේ ඉතිරි කොටස සංවර්ධනය කිරීම.

627ඒ - කොටිගල

627බී - කුරණ උතුර

News & Events

01
අප්‍රේ2019
National Productivity Awards - 2018

National Productivity Awards - 2018

Divisional secretariat, Ingiriya was awarded Third Place...

Scroll To Top