සංවර්ධන යෝජනා - 2019

618 - වගවත්ත

 1. රේන්ද තොටුපලේ සිට ඕපල්ලට යාම සඳහා පාලමක් ඉදි කිරීම.
 2. ජල ව්‍යාපෘතිය සංවර්ධනය කිරීම (මානාන පන්සල අසල සිට ගල්වැටිගොඩැල්ල ගනේතැන්න පාර හරහා රණවිරුගම ගනේතැන්න කණුමස්සාගල ප්‍රදේශ හරහා)
 3. කණුමස්සාගල ප්‍රධාන පාර කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
 4. දම්මින්න ප්‍රධාන පාර ඉතිරි කොටස කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
 5. මානාන කිතුලගල කන්ද පාර මානාන පන්සල පිටුපස පාර සංවර්ධනය කිරීම.
 6. ගනේතැන්න වටේ පාර සංවර්ධනය කිරීම.
 7. කණුමස්සාගල බෝධිය අසලින් උඩට යන පාර සංවර්ධනය කිරීම.
 8. කුරුඳුවත්ත පාර කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
 9. කොස්ඇළ මෝදර පාර ඉතිරි කොටස කොන්ක්‍රීට් කිරීම
 10. කණුමස්සාගල සිට කොස්ඇළ මෝදර පාර කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
 11. කණුමස්සාගල ප්‍රධාන පාර කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
 12. ගණපතිමාවත සංවර්ධනය කිරීම.
 13. මැණික් තැන්න මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම.
 14. සෞම්‍යපුර ප්‍රධාන මාර්ගයේ ඉතිරි කොටස සංවර්ධනය කිරීම.
 15. මහගම්මැද්ද මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම.

618 ඒ - පෝරුවදන්ඩ  නැගෙනහිර

 1. සල්උයන් කන්ද ප්‍රජාශාලාව ඉදිකිරීම.
 2. නිසලගිරි උයන ප්‍රධාන මාර්ගයේ ඉතිරි කොටස කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
 3. නිසලගිරි උයන 1වන පටුමගේ ඉතිරි කොටස කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
 4. සල්උයන් කන්ද ටෙනිසන් ලියනගේ මහතා ගේ නිවස ඉදිරිපිට මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම.
 5. කොබ්බෑකඩුව මාර්ගයේ බේකරිය පහළ කොටස ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම.
 6. වෝටර්ලෑන්ඩ් ජනපදයේ රණවිරු ප්‍රසන්න මාවතේ මහේෂ් මහතාගේ නිවස ඉදිරිපිට මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම.
 7. නිසලගිරි උයන 3වන පටුමග ආරම්භයේ සිට කුට්ටිගල් අතුරා ඇති ස්ථානය සිට ඉදිරියට සංවර්ධනය කිරීම.
 8. කේ.පත්මලතා මහත්මියගේ නිවස ඉදිරිපිට කොටස සංවර්ධනය කිරීම.
 9. නිසලගිරි උයන ප්‍රධාන පටුමග ධම්මික මහතාගේ නිවස අසල සිට ධීරානන්ද මාවත දක්වා මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම.
 10. නිසලගිරි උයන 2වන පටුමග රංජිත් මහතාගේ නිවස සිට ඉදිරියට සංවර්ධනය කිරීම.
 11. පැතුම් සෙවන මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම.

618 බී - කැකුලලිය

 1. මිදි ඇළ පාළම ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම.
 2. මඟුරුවෙළ පාර ආර්. මහීපාල මහතාගේ නිවස අසල සිට යසසිරි මහතාගේ නිවස දක්වා මාර්ගය ඉදිකිරීම.
 3. මඟුරුවෙළ කොස්ගහගොඩැල්ල කේ. පී. සිසිර මහතාගේ නිවස අසල සිට සුගත් ප්‍රියන්ත ගීකියනගේ මහතාගේ නිවස දක්වා මාර්ගය ඉදිකිරීම.
 4. මඟුරුවෙළ ප්‍රධාන මාර්ගය ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම

618 සී - පොරුවදන්ඩ බටහිර

 1. පහන්පියස ප්‍රධාන මාර්ගයේ ඉතිරි කොටස කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
 2. ගමගේ මාවතේ ඉතිරි කොටස කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
 3. අරුණගම උපාලි මහතාගේ නිවස සිට ඉදිරියට මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
 4. අරුණගම රොහාන් මහතාගේ නවස අසල මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
 5. අරුණගම පියසේන මහතාගේ කඩය අසලින් යන මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
 6. අරුණගම සමූපකාරය අසලින් යන මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
 7. අරුණගම ධනපාල මහතාගේ නිවස අසලින් යන මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
 8. අරුණගම සෝමතුංග මහතාගේ නිවස අසලින් යන මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
 9. අරුණගම සිරිල් කුලතුංග මහතාගේ නිවස අසලින් යන මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
 10. අරුණගම පිට්ටනිය අසල රාජු මහතාගේ නිවස අසලින් යන පාර කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
 11. අරුණගම ගාමිණී මහත්මියගේ නිවස අසල මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
 12. අරුණගම මල්ලිකා මහත්මියගේ නිවස අසලින් යන පාර කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
 13. පර්ත්වත්ත ප්‍රධාන මාර්ගය හා මාතෘ සායන මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම.

619 - ඌරුගල නැගෙනහිර

 1. කැකුණගහලන්ද මාර්ගයේ ඉතිරි කොටස කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
 2. පේෂකර්ම මාවතේ මාතෘ සායනය ඉදිරිපිට කොටස සංවර්ධනය කිරීම.
 3. පේෂකර්ම මාවතේ දුල්මිණි මහත්මියගේ නිවස ළඟ සිට කනිෂ්ක මහතාගේ නිවස අසලට කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
 4. උඩහ ඌරුගල පද්මසිරි මහතාගේ නිවස ඉදිරිපිට සිට කුසුමා චන්ද්‍රලතා මහත්මියගේ නිවසට යන මාර්ගය අසලට කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
 5. උඩහ ඌරුගල අජිත් පුෂ්ප කුමාර මහතාගේ නිවස අසලින් ඇති කන්දට පිවිසෙන මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම.
 6. ඌරුගල්කොත වයි. චන්ද්‍රෙස්න මහතාගේ නිවස ළඟ සිට අරුණ ශාන්ත මහතාගේ නිවස අසල මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
 7. ඌරුගල් කොත නීතා මහත්මියගේ නිවස පසුකළ විට ඇති ඉතිරි කොටස කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
 8. මඩකඩ ඩයලොග් කුළුණට යන මාර්ගයේ පළමු වම්පැත්තට ඇති අතුරු මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
 9. වසම සඳහා ප්‍රජාශාලාවක් ලබා ගැනීම.
 10. ගල්වැටවත්ත කෙළවරේ මඩකඩ දක්වා දිගටම ඇති මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම.

619ඒ - නම්බපාන

 1. සියාරිකොත ප්‍රධාන මාර්ගය අවසන් කොටස කොන්ක්‍රීට් කිරීම (කැටකැඩැල්ල පාලමට සම්බන්ධ වන ස්ථානය දක්වා)
 2. පරවිතොට මාර්ගයේ රක්ෂිතය කොටස කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
 3.  පරවිතොට ඇල මාර්ගය සංචාරක ආකර්ශනය ඇතිවන පරිදි සංවර්ධනය කිරීම හා ස්වභාව සෞන්දර්යයට හානි නොවන පරිදි පරිසරය සැකසීම.
 4. පාසල් මාවතට පිවිසෙන ස්ථානයේ වතුර බැසයන පරිදි බෝක්කු දමා මාර්ගය සකස් කිරීම.
 5. නැන්සි මහත්මියගේ නිවසට යන මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
 6. සියාරිකොත අතුරු මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම. (නිරෝෂා මහත්මියගේ නිවස දක්වා)
 7. වොටලුවත්ත ජනපදයේ ඉහළ කොටස්වල මාර්ග කොන්ක්‍රීට් කිරීම
 8. සිරියාකොත ප්‍රදේශයට ප්‍රජා ජල ව්‍යාපෘතියක් ආරම්භ කිරීම.

619බී - ඌරුගල බටහිර

620 - ඉංගිරිය නැගෙනහිර

 1. නාගස්මණ්ඩිය 2 වන පටුමග නුවන් ප්‍රනාන්දු මහතාගේ නිවස ඉදිරිපිට පාර කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
 2. රඹුක්කනගම ප්‍රධාන මාර්ගයේ බුදුපිළිමය ඉදිරිපිට මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
 3. නන්දා රණසිංහ මහත්මියගේ නිවස ඉදිරිපිට සිට ඉදිරියට ඇති මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
 4. සපුගහගොඩකන්ද මාර්ගයේ ඉතිරි කොටස කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
 5. නාගස්මණ්ඩිය මාර්ගයේ ලලිත් බණ්ඩා මහතාගේ නිවස ඉදිරිපිට සිට ඉදිරියට මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම.

620ඒ - ඉංගිරිය බටහිර

 1. ඉංගිරිය බටහිර ග්‍රාම නිලධාරී කාර්යාලයට යන මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම.
 2. අක්කර 20 ප්‍රධාන මාර්ගයේ සිට දකුණට ඇති මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම.
 3. සේනානායකවත්ත ප්‍රධාන මාර්ගයේ සිට ලියනගේ මහතාගේ නිවසට ඉහළින් ඇති අතුරු මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම.
 4. සේනානායකවත්ත ප්‍රධාන මාර්ගයේ සිට වමට පහළට ඇති අතුරු මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම.

620බී - රයිගම්වත්ත

620සී - ඉංගිරිය උතුර

620ඩී - නිමලගම

 1. සිසිල්සෙවන ප්‍රධාන මාර්ගයේ 1වන පටුමග සංවර්ධනය කිරීම.
 2. සිසිලි සෙවන 4වන පටුමග සංවර්ධනය කිරීම.
 3. සිසිල්සෙවන ට්‍රාන්ස්පෝමරය ළඟින් උඩට ඇති කොන්ක්‍රීට් කරඇති මාර්ගයේ ඉතිරි කොටස සංවර්ධනය කිරීම.
 4. සිසිල් සෙවන පීල්ල පාර ඉතිරි කොටස සංවර්ධනය කිරීම.
 5. නව ගම්මානය 1 වන පටුමග සංවර්ධනය කිරීම.
 6. නව ගම්මාන 2වන පටුමග සංවර්ධනය කිරීම.
 7. ඉන්ද්‍රදාස හෙට්ටිආරච්චි නව ගම්මානයේ 1වන පටුමගේ පහළට ඇති ඉතිරි කොටස සංවර්ධනය කිරීම.
 8. ඉන්ද්‍රදාස හෙට්ටිආරච්චි උදා ගම්මානයේ 3වන පටුමග සංවර්ධනය කිරීම.
 9. බෝධීරාජගම බුදුමැදුර ළඟින් උඩට ඇති මාර්ගයේ ඉතිරි කොටස සංවර්ධනය කිරීම.
 10. බෝධිරාජගම ජල ටැංකියට යන මාර්ගයේ ඉතිරි කොටස සංවර්ධනය කිරීම.
 11. බෝධිරාජගම ජල ටැංකියට යන මාර්ගයේ උඩට ඇති අතුරු මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම.
 12. බෝධිරාජගම ප්‍රධාන මාර්ගයේ සිට රණවිරු ගම්මානයට පහළට ඇති මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම.
 13. ඉසුරුපුර 5වන පටුමගේ අතුරු මාර්ග සංවර්ධනය කිරීම.
 14. ඉසුරුපුර 5 පටුමගේ ඉතිරි කොටස සංවර්ධනය කිරීම.
 15. ඉංගිරිය වත්ත ප්‍රධාන මාර්ගයේ සිට ඉසුරුපුරට ඇති අතුරු මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම.
 16. ඉංගිරිය වත්ත සියඹලා ගස ළඟ සිට පහළට ඇති මාර්ගයේ ඉතිරි කොටස සංවර්ධනය කිරීම.
 17. බෝධිරාජගම 1 වන පටුමග ඉතිරි කොටස සංවර්ධනය කිරීම.
 18. නිමලගම පන්සල අසල මාර්ගය ඉතිරි කොටස සංවර්ධනය කිරීම.
 19. නිමලගම සිරිපාල මහතාගේ නිවස අසලින් යන මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම.
 20. නිමලගම රුවන් අබේවික්‍රම මහතාගේ නිවස අසල මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම.
 21. ෆිනෑන්ස් වත්ත ප්‍රධාන මාර්ගයේ සිට හමුවන 2 වන පටුමග සංවර්ධනය කිරීම. 

620ඊ - ඇඳුරාගල

 1. ප්‍රජාශාලාවක් ඉදිකිරීම.
 2. තිත්ත ඇල දෙණිය මාර්ගය මී.300 සංවර්ධනය කිරීම.
 3. ඇඳුරගල වත්ත ඉහළ කොටස මාර්ගය මී. 300 ක් සංවර්ධනය කිරීම.
 4. ඇඳුරගල වත්ත පහළ කොටස මාර්ගය මී. 300 ක් සංවර්ධනය කිරීම.
 5. ඇඳුරගල මාර්ගය බෝක්කුව ඉදිකිරීම.

620එෆ් - දොඹගස්කන්ද

 1. කොඩදොළට පිවිසෙන මාර්ගයේ ඉතිරි කොටස සංවර්ධනය කිරීම.
 2. ලලිතා මහත්මියගේ නිවස අසලින් ඉහහළට යන පාරේ ඉතිරි කොටස සංවර්ධනය කිරීම.
 3. ජිනරතන මාවත අවමංගල සමිති ශාලාව අසලින් යන පාර සංවර්ධනය කිරීම.
 4. යහලවත්ත ඇන්ටන් මහතාගේ නිවස දෙසට යන මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම.
 5. ආරණ්‍ය සේනාසනයට යන මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම.
 6. පූර්වාරාම පන්සල අසල සිට බෝධිනාගල මාවත දක්වා මාර්ගය තාර දමා ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම.
 7. ටැංකිදොල අසලින් ආරණ්‍යයට යන මාර්ගයේ අතුරු මාර්ග සංවර්ධනය කිරීම.
 8. ග්‍රාම නිලධාරී කාර්යාලය අසල බෝක්කුව ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම.
 9. කොඩදොල දක්වා වැටී ඇති දේවාල කන්ද පාර ඉතිරි කොටස කපා සංවර්ධනය කිරීම.
 10. හිඟුරුවැල්ල වත්ත 1 හා 2 වන පටුමග කොන්ක්‍රීට් කිරීම.

620ජී - මහ ඉංගිරිය

 1. රයිගම්පුර ජයසිරි මහතාගේ නිවස අසලින් යන මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
 2. රණවිරු ගම්මාන 1 සහ 2 වන පටුමග කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
 3. විදෙස්මිතුදම රක්ෂිතය අසලින් යන මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
 4. රයිගම් ජනපදයේ අතරමැද ඉතිරි කොටස් කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
 5. දෑලගේ වත්ත ඉතිරි කොටස කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
 6. ජනාධිපති මාවතේ ඉතිරි කොටස කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
 7. ශාන්ත පීතර ජනපදයේ මොහාන් මහතාගේ නිවසට උඩ පාර කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
 8. ශාන්ත පීතර ජනපදයේ රත්නසිරි මහතාගේ කඩයට යට පාර කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
 9. ශාන්ත  පීතර ජනපදයේ කරුණාරත්න මහතාගේ නිවස අසල සිට ඉදිරියට මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
 10. නිමල් එපිටවල මහතාගේ නිවස ඉදිරිපිට මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
 11. අභිනවාරාම පන්සල අසල සිට ඉදිරියට මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
 12. පෙරපාසල් පාර (ශාන්ත මහතාගේ නිවස සිට ඉදිරියට මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම)
 13. කිරිඇල්ලගේ වත්ත මාර්ගයේ සිට ඉදිරියට මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
 14. සුමිත්‍රා මහත්මියගේ නිවසට යන මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
 15. දයාවතී මහත්මියගේ නිවසට ඉදිරිපිට මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
 16. ශාන්ත පීතර ජනපදයේ ප්‍රධාන මාර්ගය අඹ ගහ හන්දියට තාර දමා ඇති කොටසේ කැඩී ඇති කොටස නැවත සංවර්ධනය කිරීම.

621 - මාපුටුගල

621ඒ - රත්මල්ගොඩ නැගෙනහිර

 1. සේවා පියස වටා ආරක්ෂිත වැටක් සවිකිරීම.
 2. පේරලන්දවත්ත මාර්ගය අවසාන කොටස කොන්ක්‍රීට් කර පාලමක් සකස් කිරීම.
 3. මාපුටුගල පාසල වටා ආරක්ෂිත බැම්මක් ඉදි කිරීම.
 4. පාසල් මාවතේ ඉහළ කොටස කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
 5. මැදගංගෙ‍ාඩ ජම්බුගහවත්ත මාර්ගය කොන්ක්‍රිට් කිරීම.

621බී - රත්මල්ගොඩ බටහිර

 1. කනත්ත පාර කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
 2. පහළ කුඹුර පාර සහ බෝක්කුව සංවර්ධනය කිරීම.
 3. කන්දහේන මැදගේට්ටුව වසන්ත මහතාගේ නිවස ඉදිරිපිට මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
 4. කන්දහේන ප්‍රධාන මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
 5. ශ්‍රී  චන්දානන්ද නි හිමි මාවත මුල සිට කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
 6. රත්මල්ගම රත්නාවලී ආරාමය අසල මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
 7. මිහිරිතැන්න පන්සලට යන මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
 8. සව්සිරි පෙදෙස ප්‍රධාන මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
 9. රත්මල් තැන්න පන්සලට යන මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
 10. රත්මල්ගම ආරාමය පිටුපස චින්තාගේ නිවස අසල මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම.

622 - පැල්පිටිගොඩ

 1. පැල්පිටිගොඩ ප්‍රධාන මාර්ගයේ බේකරිය අසල සිට ඉදිරියට මීටර් 150ක පමණ කොටස ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම.
 2. පුවක්වත්ත පාර දුලාරි මහත්මියගේ නිවස ඉදිරිපිට කොටස තාර දමා ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම.
 3. පනංගල වත්ත පාර ඉතිරි කොටස සංවර්ධනය කිරීම.
 4. පනංගල වත්ත වටරවුම පාර සංවර්ධනය කිරීම.
 5. අක්කර 7 පාර සංවර්ධනය කිරීම.
 6. පුවක් වත්ත පාර හෝටලය අසල පාරේ ගිලීගිය කොටස සංවර්ධනය කිරීම.
 7. පනංගල වත්ත පාර කළු ඇල පාලම ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම.
 8. පැල්පිටිගොඩ ග්‍රාම නිලධාරී කාර්යාලය පිහිටි මහසෙන් මාවත තාර දමා ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම.
 9. සිද්ධාර්ථගම 5වන පටුමග ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම.
 10. සිද්ධාර්ථගම 2වන පටුමග (සමෙල් කඩය අසල පාර) සංවර්ධනය කිරීම.

623 - හඳපාන්ගොඩ දකුණ

 1. කෝ්ම්පේ මාර්ගයේ සංවර්ධනය නොකළ කොටස් සංවර්ධනය කිරීම.
 2. හලේවිල මාර්ගයේ සංවර්ධනය නොකළ කොටස් සංවර්ධනය කිරීම.
 3. වෙල ඉහල මාර්ගයේ සංවර්ධනය නොකළ කොටස් සංවර්ධනය කිරීම.
 4. කන්දේවත්ත මාර්ගය සංවර්ධනය නොකළ කොටස් සංවර්ධනය කිරීම.
 5. කිතුල් කන්ද මාර්ගය සංවර්ධනය නොකල කොටස් සංවර්ධනය කිරීම.
 6. වෙළ ඉහල ප්‍රජා ජල ව්‍යාපෘතිය සංවර්ධනය කිරීම.
 7. හඳපාන්ගොඩ දකුණ සඳහා ජල ව්‍යාපෘතියක් ක්‍රියාත්මක කිරීම.
 8. සාගර පළන්සූරිය මහා විද්‍යාලයට ආරක්ෂිත වැටක් ඉදි කිරීම.
 9. ප්‍රජා ශාලාව ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම.
 10. සාගර පළන්සූරිය මහා විද්‍යාලයට ජල ව්‍යාපෘතියක් ක්‍රියාත්මක කිරීම.

623ඒ - හඳපාන්ගොඩ නැගෙනහිර

 1. පානීය ප්‍රජා ජල යෝජනා ක්‍රමයක් ඇතිකිරීම.
 2. බණ්ඩාරවත්ත පාර ඉතිරි කොටස සංවර්ධනය කිරීම.
 3. බණ්ඩාරවත්ත නවෝද්‍යා උයන මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම.
 4. පන්සල පාර අතුරු මාර්ගය (ලීබට් වීරසිංහ මහතාගේ නිවසට යන පාර) සංවර්ධනය කිරීම.
 5. හොරණ සහ කිරිගල මාර්ග සම්බන්ධවන සමෘද්ධි පාර සංවර්ධනය කිරීම.
 6. උඩහවත්ත මාර්ගයේ ඉතිරි කොටස සංවර්ධනය කිරීම.
 7. බණ්ඩාරවත්ත බෝධිය අසල මාර්ගයේ ඉතිරි කොටස සංවර්ධනය කිරීම.
 8. අපද්‍රව්‍ය බැහැර කිරීමේ නිසි ක්‍රමවේදයක් සැකසීම.

623බී - හඳපාන්ගොඩ බටහිර

624 - බටුගම්පල

 1. දකුණු බටුගම්පල ප්‍රදේශයට ජල යෝජනා ක්‍රමයක් ඇති කිරීම.
 2. ජනඋදාගම වතුර ටැංකියට යන පාර සංවර්ධනය කිරීම.
 3. ගෝණාබැඳි වලකඩ ගමට පිවිසෙන මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම.
 4. කිරිගල හොර කැලේ රක්ෂිතය අසලින් නිමලගමට වැටී ඇති මාර්ගයේ හිදංවල කුඹුර ස්ථානයේ පැති බැම්මැක් ඉදි කිරීම.
 5. අනූෂා ප්‍රියදර්ශනී ගොඩිගමුව මහත්මියට ඉඩමක් ලබා දීම.
 6. කාරියවසම්ගේ ප්‍රමිලා මහත්මියට නිවසක් තනා ගැනීමට ආධාර ලබා දීම.

624ඒ - කැකුළදොළ

 1. ගලගාව කන්ද මාර්ගයේ ඉතිරි කොටස සංවර්ධනය කිරීම.
 2. සණස ඉදිරිපිට මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම.

625 - අරකාවිල

 1. කොස්හේන හරහා වේවැල්කැටිය පාර සංවර්ධනය කිරීම.
 2. ලිහිණියාවත්ත ප්‍රධාන මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම.
 3. සඳඟිරි විහාර පාර බෝක්කුව ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම.
 4. සඳඟිරි විහාර පාර මහගෙදර වත්ත මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම.
 5. ගනෙල්ලාගොඩ අක්කරේ ගෙදර මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම.
 6. බහුකාර්ය ගොඩනැගිල්ලේ දෙවන අදියර සම්පූර්ණ කිරීම.
 7. සඳඟිරි විහාරයේ වැසිකිිළි පද්ධතියක් ඉදි කිරීම.
 8. අරකාවිල ප්‍රදේශයට සායන මධ්‍යස්ථානයක් ඉදි කිරීම. 

625ඒ - මෙනේරිගම

626 - කඳනපිටිය

626ඒ - කොට්ටියාවත්ත

 1. කොට්ටියාවත්ත කි.මී. 1.5 බඹරලිය මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම.
 2. කොට්ටියාවත්ත සම්බුද්ධත්ව සාම විහාරය මාර්ගය මී. 500 ක් සංවර්ධනය කිරීම.
 3. මැරේකන්ද මාර්ගය කි. මී. 1.5ක්  සංර්ධනය කිරීම.
 4. මඩකඩ ගිරංචිකන්ද මාර්ගය කි.මී. 2.5ක් සංවර්ධනය කිරීම.
 5. මඩකඩ හල්දොළ මාර්ගය කි.මී. 1.5 සංවර්ධනය කිරීම.
 6. නිලධාරීන් සඳහා  සේවා පියසක් ඉදිකිරීම.
 7. පොදු ක්‍රීඩා පිටියක් ඉදිකිරීම.

627 - කුරණ දකුණ

 1. අක්කර 60 සරත් මහතාගේ නිවසේ සිට ඉහළ කොටස සංවර්ධනය කිරීම.
 2. අක්කර 60 වතුර ටැංකිය පාර සංවර්ධනය කිරීම.
 3. අක්කර 60, අක්කර 15 පාර සංවර්ධනය කිරීම.
 4. අක්කර 40 පාරේ ඉතිරි කොටස සංවර්ධනය කිරීම.
 5. අක්කර 60 දහම් කන්ද ආරණ්‍යය අසල සිට ඉදිරියට මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම.
 6. අක්කර 16 අතුරු පාර සංවර්ධනය කිරීම.
 7. කුරණ පාසල් පාරේ ඉතිරි කොටස සංවර්ධනය කිරීම.
 8. කුරණ ප්‍රජාශාලාව අසල සේවා පියස ඉදි කිරීම.
 9. අක්කර 36 කොකිස් අච්චු පාළම අසලින් දිවෙන පාරේ ඉතිරි කොටස සංවර්ධනය කිරීම.

627ඒ - කොටිගල

627බී - කුරණ උතුර

 1. රාජ්‍ය නිලධාරීන් සඳහා සේවා පියසක් තැනීම.
 2. ගිරංචිකන්ද රෝහණ මහතාගේ නිවස ඉදිරිපිට අතුරු මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම.
 3. දුල්ලැහැර 1වන පටුමග සංවර්ධනය කිරීම.
 4. දුල්ලැහැර 2වන පටුමග සංවර්ධනය කිරීම.
 5. සිරිනිමල් පාරේ කුලසිරි ඇලපාත මහතාගේ නිවස ඉදිරියෙන් පිහිටි ඇලපාතගමට යන අතුරු මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම.
 6. ඔලිමුල්ල කුරාඋඩ මාර්ගයේ ආරම්භක පළමු කොටස සංවර්ධනය කිරීම.
 7. ඔලිමුල්ල කුරාඋඩ සේපාල මහතාගේ නිවස අසලින් යන මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම.
 8. කුරාඋඩ මනුක මහතාගේ නිවස ඉදිරිපිට මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම.
 9. සිරිනිමල් පාරේ දකුණුපස පළමු අතුරු මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම.
 10. සිරිනිමල් පාරේ වම්පස පළමු අතුරු මාර්ගයේ ඉතිරි කොටස සංවර්ධනය කිරීම.
 11. නැදුන්ගස්මණ්ඩිය පාරේ බන්දුල ජයවර්ධන මහතාගේ නිවස ඉදිරිපිට කොටස සංවර්ධනය කිරීම.
 12. සරත්චන්ද්‍ර මාවතේ මීටර්100 ක් පමණ සංවර්ධනය කිරීම.
 13. ඇලපාතගම ඩී. කරුණාවතී මහත්මියගේ නිවස අසලින් යන මාර්ගයේ ඉතිරි කොටස සංවර්ධනය කිරීම.
 14. සිරිනිමල් පාරේ ඇලපාතගමට හැරෙන තැන් හීග් ඇළ බෝක්කුව දැඩි ලෙස කැඩී ඇති බැවින් සංවර්ධනය කිරීම.
 15. කුරණ උතුර වසමට ප්‍රජා ශාලාවක් ඉදි කිරීම.
 16. ගිරංචිකන්ද ක්‍රිඩාංගණය සීමා මායිම් ලකුණු කර ආරක්ෂක වැටක් ඉදිකර සංවර්ධනය කිරීම.

News & Events

10
ජූනි2020
සේවා ප්‍රණාම පූජා

සේවා ප්‍රණාම පූජා

සේවා ප්‍රණාම පූජා                 ...

Scroll To Top