සංවර්ධන යෝජනා

618 - වගවත්ත

618 ඒ - පෝරුවදන්ඩ  නැගෙනහිර

618 බී - කැකුලලිය

618 සී - පොරුවදන්ඩ බටහිර

619 - ඌරුගල නැගෙනහිර

619ඒ - නම්බපාන

619බී - ඌරුගල බටහිර

620 - ඉංගිරිය නැගෙනහිර

620ඒ - ඉංගිරිය බටහිර

620බී - රයිගම්වත්ත

620සී - ඉංගිරිය උතුර

620ඩී - නිමලගම

620ඊ - ඇඳුරාගල

620එෆ් - දොඹගස්කන්ද

620ජී - මහ ඉංගිරිය

621 - මාපුටුගල

621ඒ - රත්මල්ගොඩ නැගෙනහිර

621බී - රත්මල්ගොඩ බටහිර

622 - පැල්පිටිගොඩ

623 - හඳපාන්ගොඩ දකුණ

623ඒ - හඳපාන්ගොඩ නැගෙනහිර

623බී - හඳපාන්ගොඩ බටහිර

624 - බටුගම්පල

624ඒ - කැකුළදොළ

625 - අරකාවිල

625ඒ - මෙනේරිගම

626 - කඳනපිටිය

626ඒ - කොට්ටියාවත්ත

627 - කුරණ දකුණ

627ඒ - කොටිගල

627බී - කුරණ උතුර

News & Events

01
අප්‍රේ2019
National Productivity Awards - 2018

National Productivity Awards - 2018

Divisional secretariat, Ingiriya was awarded Third Place...

Scroll To Top