අනු අංකය තනතුර නිලධාරියාගේ නම දුරකතන අංකය
01

බෞද්ධ කටයුතු සමායෝජක

පූජ්‍ය දෙබොක්කාවේ සමිත හිමි

94718398350

 02 බෞද්ධ කටයුතු සමායෝජක   ටී.ඒ.ඩී.එස්.තිලකරත්න මයා 94716427926
 03 මුල් ළමාවිය සංවර්ධන සහකාර නිලධාරී ටී.ඩී.කත්‍රිආරච්චි මෙය 94715991320 / 0704336234
 04 මුල් ළමාවිය සංවර්ධන සහකාර නිලධාරී පී ආර් තුශාරා කොස්ගොල්ල මෙය 94705138002 
 05 සංවර්ධන නිලධාරී(විදේශ රැකියා) වී.එස්.කේ.විතානගේ මයා 94711832445
06 නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිය අයකිරීම් නිලධාරී මුදලිගේ මයා 94719193221
 07 සංස්කෘතික සංවර්ධන සහකාර ජේ.කේ.සමරවික්‍රම මයා 94718487356
 08 දේශීය වෛද්‍ය සංවර්ධන නිලධාරී එන්.එස්.ප්‍රියදර්ශනී මෙය 94710515183 
 09 ප්‍රාදේශීය පුනරුත්තාපන නිලධාරී බී.එල්.ජයමාල් මයා 94718459906 
 10 සංවර්ධන නිලධාරී(ඵලදායිතා) අයි.එස්.ඒකනායක මෙය 94715489685 
 11 මානව සම්පත් සංවර්ධන නිලධාරී ඩබ්.පී.මොනිකා දීප්ති කුමාරි මෙය 94718102885
 12 නිපුණතා සංවර්ධන සහකාර ඩී.එම්.යූ.එස්.කුමාර මයා 94718314391
 13 සංඛ්‍යා ලේඛන නිලධාරී ඩී.ඒ.සුදර්ශනී පෙරේරා මෙය  94714414646 
 14 ක්‍රීඩා නිලධාරී නිම්මිද සොයිසා මෙය 94773592554
 15 ළමාහිමිකම් ප්‍රවර්ධන නිලධාරී ඉන්ඩ්‍රජිත් මයා 94757002807
 16 තරුණසේවා නිලධාරී ජී සී එම් ගන්කන්ද මයා  94724466849 
 17 විමර්ශන නිලධාරී පාරිභෝගික ඩී.ලසිඳු රන්දිම මයා  94711668412
 18 සංවර්ධන නිලධාරී - ව්‍යවසායකත්ව කේ.මනෝරි ප්‍රියංගනී කුමාරි මෙය  94711667565 
19  නිවාස නිලධාරී එල්.එල්.තරිඳු ප්‍රසාද් මයා  94778352466
 20 කුඩා ව්‍යාපාර කේ.ඒ.ඉෂානි ප්‍රදීපිකා මෙය  94711350670 
 21 කුඩා ව්‍යාපාර එන් එච් එන් එච් කරුණාරතන මයා  94715565163
 22 ග්‍රාම සංවර්ධන නිලධාරී ඒ ජී විලාසනී සෙනෙවිරත්න මෙය  94717412185
 23 මැහුම් උපදේශිකා ජී ඩී පී සී රූපරත්න මයා  94766279381

News & Events

10
ජූනි2020
සේවා ප්‍රණාම පූජා

සේවා ප්‍රණාම පූජා

සේවා ප්‍රණාම පූජා                 ...

Scroll To Top