නම තනතුර හා කොට්ඨාශය ලිපිනය

           දුරකථන

              අංකය                                 

කේ.ඩබ් . මටිල්ඩා පියසිලි මුණසිංහ මහත්මිය

රයිගම් කෝරළයේ විවාහ රෙජිස්ට්‍රාර්
සහ
උරුගල කොට්ඨාශයේ උප්පැන්න හා මරණ රෙජිස්ට්‍රාර් (වැඩ බලන)

රත්නපුර පාර, ඌරුගල, ඉංගිරිය

+ 94 342269334

+94 718193906

කේ.ඩබ් . මටිල්ඩා පියසිලි මුණසිංහ මහත්මිය

රයිගම් කෝරළයේ විවාහ රෙජිස්ට්‍රාර්
සහ
ඉංගිරිය II කොට්ඨාශයේ  උප්පැන්න සහ මරණ රෙජිස්ට්‍රාර්

මැදිලන්ද වත්ත, ඇදුරාගල, ඉංගිරිය

+94 342349743

+94 718193906

ඩබ්. ඩී. ගුණසිලි මහත්මිය

රයිගම් කෝරළයේ අතිරේක විවාහ රෙජිස්ට්‍රාර්

අංක 41/3, කැන්දගොල්ල, හඳපාන්ගොඩ

+94 342256261

+94 721649501

ආර්.ඒ  සමන්ති නිරෝෂා රණවක මහත්මිය

රයිගම් කෝරළයේ විවාහ රෙජිස්ට්‍රාර්
සහ
කළුපහන කොට්ඨාසයේ උප්පැන්න හා මරණ රෙජිස්ට්‍රාර්

"ප්‍රදීප', කළුපහන, පෝරුවදන්ඩ

+94 342255456

+94 778012778

ඉනෝකා කත්‍රිආරච්චි මහත්මිය
රයිගම් කෝරළයේ විවාහ රෙජිස්ට්‍රාර්
සහ
හඳපාන්ගොඩ කොට්ඨාශයේ උප්පැන්න හා මරණ රෙජිස්ට්‍රාර්
අංක 12, පාදුක්ක පාර, හඳපාන්ගොඩ

+94 342256602

+94 726093334

කේ.ඩබ් . මටිල්ඩා පියසිලි මුණසිංහ මහත්මිය

රයිගම් කෝරළයේ විවාහ රෙජිස්ට්‍රාර්
සහ
ඉංගිරිය - I. කොට්ඨාශයේ උප්පැන්න හා මරණ රෙජිස්ට්‍රාර්  (වැඩ බලන)

"ආසිරි", පානදුර පාර, ඉංගිරිය

+94 342269159

+94 718193906

News & Events

10
ජූනි2020
සේවා ප්‍රණාම පූජා

සේවා ප්‍රණාම පූජා

සේවා ප්‍රණාම පූජා                 ...

Scroll To Top