Name  Designation and Division Address Telephone              Number           
Mrs. K.W. Matilda Piyasili Munasingha

Registrar of  Marriages at Raigam Korale Division

and

Registrar of  Birth & death at Urugala Division (Acting)

Rathnapura Road, Urugala, Ingiriya

+ 94 342269334     

+94 718193906   

Mrs. K.W. Matilda Piyasili Munasingha

Registrar of  Marriages at Raigam Korale Division

and

Registrar of  Birth & death at Ingiriya -II Division

Madilanda Waththa, Eduragala, Ingiriya

+94 342349743     

+94 718193906     

Mrs. W.D. Gunasili

Additional Registrar of  Marriages 

at Raigam Korale Division

No. 41/3, Kandagolla, Handapaangoda

+94 342256261     

+94 721649501     

Mrs. R.A. Samanthi Nirosha Ranawaka

Registrar of  Marriages at Raigam Korale Division

and

Registrar of  Birth & death at Kalupahana Division

"Pradeepa", Kalupahana, Poruwadanda

+94 342255456     

+94 778012778     

Mrs. Inoka Kathriarachchi

Registrar of  Marriages at Raigam Korale Division

and

Registrar of  Birth & death at Handapaangoda Division

No. 12, Padukka Road, Handapangoda

+94 342256602     

+94 726093334     

Mrs. K.W. Matilda Piyasili Munasingha

Registrar of  Marriages at Raigam Korale Division

and

Registrar of  Birth & death at Ingiriya -I Division (Acting)

"Asiri", Panadura Road, Ingiriya

+94 342269159     

+94 718193906    

News & Events

10
Jun2020
Sewa Pranama Puja

Sewa Pranama Puja

Sewa Pranama Puja              ...

Scroll To Top