අනු අංකය ග්‍රා.නි. වසම   සංවර්ධන නිලධාරි නම දුරකථන අංකය
01

618

වගවත්ත

  හර්ෂනී චතුරිකා ජයකොඩි මිය +94 766258770
02

618 ඒ

පෝරුවදන්ඩ නැගෙනහිර  

කේ.ඩි.සී. අසන්ති කන්නන්ගර මිය(වැ.බ.) +94 777758534
03

618 බී

කැකුලලිය

ඩි.එම්.බී.එස්. බුලත්සිංහල මිය(වැ.බ.) +94 715296645
 04

618 C

පෝරුවදන්ඩ බටහිර

12lasika ramya kumari ලසිකා රම්‍යකුමාරි මොහොට්ටි මිය(වැ.බ.)

+94721178446

  05

619

ඌරුගල නැගෙනහිර

කාංචනා කුමාරි ගුණරත්න මිය (වැ.බ.) +94 712623837
 06

619 A

නම්බපාන

14sagarika chaturani එච්.පී. සාගරිකා චතුරාණි පතිරණ මිය +94 718087610
 07

619 B

ඌරුගල බටහිර

  එල්.ඩි. පියුමාලි ලසන්තා මිය +94 719157245
08

620

ඉංගිරිය නැගෙනහිර

 11kanchana kumari කාංචනා කුමාරි ගුණරත්න මිය +94 712623837
 09

620 A

ඉංගිරිය බටහිර

එච්.ඩි.ආර්.එම හේරත් මිය

+94 723241502

 10

620 B

රයිගම්වත්ත

  එන්.එම්.යු. මෙත්සිරි බණ්ඩාර මයා (වැ.බ.)

 

+94 714464352

+94 76 379994

11

620 C

ඉංගිරිය උතුර

පියුමාලි ලසන්තිකා මිය(වැ. බ.) +94719157245
 12

620 D

නිමලගම

  එම්.පී.එස්. කුමුදුනි දිල්රුක්ෂි මිය +94 729482315
13

620 E

ඇදුරාගල

ඩි.එම්.බී.එස්. බුලත්සිංහල මිය +94 715296645
 14

620 F

දොඹගස්කන්ද

හර්ෂනී ප්‍රියංගිකා බමුණුගේ මිය +94 717796237
15

620 G

මහ ඉංගිරිය

  නයනතාරා නිරෝෂනි ලියනගේ මිය

+94 774569400

+94 717213820

16

621

මාපුටුගල

එච්.ඩි. ආරියවතී මිය +94 714902171
 17

621 A

රත්මල්ගොඩ නැගෙනහිර

එච්.පී. සාගරිකා චතුරානි පතිරණ මිය  (වැ. බ.)

+94 756735918
 18

621 B

රත්මල්ගොඩ බටහිර

6disna priyadarshani ඩි.එල්.ඩි.ප්‍රියදර්ශනි මෙය (වැ. බ.) +94710484720
 19

622

පැල්පිටිගොඩ

  ජානක තරංග ආරියරත්න මයා +94711972592
20

623

හඳපාන්ගොඩ දකුණ

ආර්.එම්. අජන්තා කුමාරි මිය (වැ.බ.) +94 711888250
 21

623 A

හඳපාන්ගොඩ නැගෙනහිර

ආර්.එම්. අජන්තා කුමාරි මිය +94 711888250
 22

623 B

හඳපාන්ගොඩ බටහිර

ලසිකා රම්‍ය කුමාරි මොහොට්ටි මිය +94 721178446
23

624

බටුගම්පල

6disna priyadarshani ඩි.එල්.ඩි.ප්‍රියදර්ශනි මෙය (වැ. බ.)

+94710484720

24

624 A

කකුලාදොල

වින්ද්‍යා වජිරප්‍රභා මිය (වැ.බ.)

+94 756590631

 25

625

අරකාවිල

වින්ද්‍යා වජිරප්‍රභා මිය +94 756590631
26 

625 A

මෙනේරිගම

  එන්.එම්.යු. මෙත්සිරි බණ්ඩාර මයා

+94 714464352

+94 766379994

27

626

කඳනපිටිය

  ඩබ්.ආර්.යු. ගුණසිරි මයා +94 718376964
28

626 A

කොට්ටියාවත්ත

ජී.වයි.සී. ප්‍රියංගනී මිය

+94 715993086

+94 778386031

 29

627

කුරණ දකුණ

  ජානක තරංග ආරියරත්න මයා (වැ.බ.) +94 711972592
30

627 A

කොටිගල

7hansa kumari එච්. වී. ඩී. හංසකුමාරි මිය +94 717136075
31

627 B

කුරණ උතුර

කේ.ඩි.සී. අසන්ති කන්නන්ගර මිය +94 712426334

News & Events

10
ජූනි2020
සේවා ප්‍රණාම පූජා

සේවා ප්‍රණාම පූජා

සේවා ප්‍රණාම පූජා                 ...

Scroll To Top