අනු අංකය ග්‍රා.නි. වසම   සංවර්ධන නිලධාරි නම දුරකථන අංකය
01

618

වගවත්ත

  එච්.එම්.ආර්.ඩි. හේරත් මිය +94 723241502
02

618 ඒ

පෝරුවදන්ඩ නැගෙනහිර  

එච්.වී.ඩි. හන්සකුමාරි මිය +94 717136075
03

618 බී

කැකුලලිය

එච්.වී.ඩි. හන්සකුමාරි මිය +94 717136075
 04

618 C

පෝරුවදන්ඩ බටහිර

එන්. නිරෝෂනි ලියනගේ මිය

+94 774569400

+94 717213820

  05

619

ඌරුගල නැගෙනහිර

කාංචනා කුමාරි ගුණරත්න මිය +94 712623837
 06

619 A

නම්බපාන

ඩි.එම්.බී.එස්. බුලත්සිංහල මිය +94 715296645
 07

619 B

ඌරුගල බටහිර

  එල්.ඩි. පියුමාලි ලසන්තා මිය +94 719157249
08

620

ඉංගිරිය නැගෙනහිර

  දිස්නා ප්‍රියදර්ශනී මිය +94710484720
 09

620 A

ඉංගිරිය බටහිර

එච්.ඩි.ආර්.එම හේරත් මිය

+94 723241502

 10

620 B

රයිගම්වත්ත

  එන්.එම්.යු. මෙත්සිරි බණ්ඩාර මයා +94 714464352
11

620 C

ඉංගිරිය උතුර

හර්ෂනී චතුරිකා ජයකොඩි මිය +94 766258770
 12

620 D

නිමලගම

  එම්.පී.එස්. කුමුදුනි දිල්රුක්ෂි මිය +94 729482315
13

620 E

ඇදුරාගල

ලසිකා රම්‍ය කුමාරි මොහොට්ටි මිය +94 721178446
 14

620 F

දොඹගස්කන්ද

හර්ෂනී ප්‍රියංගිකා බමුණුගේ මිය +94 717796237
15

620 G

මහ ඉංගිරිය

  නයනතාරා නිරෝෂනි ලියනගේ මිය

+94 774569400

+94 717213820

16

621

මාපුටුගල

හර්ෂනී ප්‍රියංගිකා බමුණුගේ මිය +94 717796237
 17

621 A

රත්මල්ගොඩ නැගෙනහිර

එච්.පී. සාගරිකා චතුරානි පතිරණ මිය +94 718087610
 18

621 B

රත්මල්ගොඩ බටහිර

එච්.පී. සාගරිකා චතුරානි පතිරණ මිය +94 718087610
 19

622

පැල්පිටිගොඩ

  ජානක තරංග ආරියරත්න මයා +94711972592
20

623

හඳපාන්ගොඩ දකුණ

ආර්.එම්. අජන්තා කුමාරි මිය +94 711888250
 21

623 A

හඳපාන්ගොඩ නැගෙනහිර

වින්ද්‍යා වජිරප්‍රභා මිය +94 756590631
 22

623 B

හඳපාන්ගොඩ බටහිර

ලසිකා රම්‍ය කුමාරි මොහොට්ටි මිය +94 721178446
23

624

බටුගම්පල

එච්.ඩි. ආරියවතී මිය

+94 714902171

+94 756735918

24

624 A

කකුලාදොල

එච්.ඩි. ආරියවතී මිය

+94 714902171

+94 756735918

 25

625

අරකාවිල

වින්ද්‍යා වජිරප්‍රභා මිය +94 756590631
26 

625 A

මෙනේරිගම

  එන්.එම්.යු. මෙත්සිරි බණ්ඩාර මයා +94 714464352
27

626

කඳනපිටිය

  ඩබ්.ආර්.යු. ගුණසිරි මයා +94 718376964
28

626 A

කොට්ටියාවත්ත

ජී.වයි.සී. ප්‍රියංගනී මිය +94 715993086
 29

627

කුරණ දකුණ

  ජානක තරංග ආරියරත්න මයා +94 711972592
30

627 A

කොටිගල

කේ.ඩි.සී. අසන්ති කන්නන්ගර මෙය +94 777758534
31

627 B

කුරණ උතුර

කේ.ඩි.සී. අසන්ති කන්නන්ගර මෙය +94 777758534

News & Events

01
අප්‍රේ2019
National Productivity Awards - 2018

National Productivity Awards - 2018

Divisional secretariat, Ingiriya was awarded Third Place...

Scroll To Top