දැව හෙලීම් බලපත්‍ර

දැව හෙලීමට අපේක්ෂා කරනු ලබන ඉඩම සඳහා නිකුත් කර ඇති බලපත්‍රය හෝ දීමනා පත්‍රය පහත කුමන වර්ගයට අයත් වන්නේද කියා විමසා බලන්න.

-1) වාර්ෂික බලපත්‍ර සහිත ඉඩම්.

-2) දීමනා පත්‍ර සකසා නොමැති මධ්‍යම පාන්තික ඉඩම්.

-3)  ඉ.සං.ආ. පනත යටතේ නිකුත් කර ඇති ස්ථීර බලපත්‍ර ඇති ඉඩම්

-4)  ප්‍රෙව්ණි සින්නක්කර ස්වර්ණ භූමි, ජය භූමි, රත්න භූමි දීමනා පත්‍ර සහිත ඉඩම්.

    ඉහත අංක 1 හා 2 යටතේ දක්වා ඇති ඉඩම් වල පිහිටි දැව හෙලීම සඳහා අවසර නොමැත. එම ඉඩම් වලින් ඉවත් කෙරෙන සියළු දැව ප්‍රාදේශීය ලේකම් මඟින් දැව සංස්ථාව වෙත භාර දෙනු ඇත.
    ඉහත අංක 3 යටතේ ඇති ඉඩම් සඳහා බලපත්‍ර නිකුත් කල පසුව වවනු ලැබූ දැව වසර 20ක් පැරණි වූ පසු එම දැව හෙලීමට සහ ප්‍රවාහනයට අවසර ලබා දිය හැකිය.
    ඉහත අංක 4 යටතේ ඇති ඉඩම් වල මායිම් වල පිහිට් දැව හෙලීමට හා ප්‍රවාහනයට අවසර ලබා දිය හැකිය.

 
දැව හෙලීම් බලපත්‍ර නිකුත් කිරීම
පහත සඳහන් ලියවිලි ප්‍රාදේශීය ලේකම් වෙත ඉදිරිපත් කරන්න.

1) ඉල්ලීමේ ලිපිය - ඉල්ලුම්කරුගේ අත්සන ග්‍රාම නිලධාරී විසින් සහතික කල යුතුය.

2) ඉඩමේ අයිතිය සනාත කල හැකි ලේඛන

- දිස්ත්‍රික් ඉඩම් රෙජිස්ට්‍රාර් කාර්යාලයෙන් ලබා ගත් පත් ඉරුව.
- ඉඩමේ මිනින්දෝරු සැලැස්ම.
( ඉහත ලේඛන වල ඡායා පිටපතක්ද ඉදිරිපත් කල යුතුය. මාණ්ඩලික නිලධාරියෙකු විසින් ඡායා පිටපත සනාත කිරීමෙන් පසුව මුල් පිටපත ඔබට ලබා දෙනු ඇත.)

3) සම්පූර්ණ කරන ලද ඉල්ලුම් පත්‍රය.

දැව ප්‍රවාහන බලපත්‍ර

දැව ප්‍රවාහන බලපත්‍රයක් ලබා ගැනීම

පහත සඳහන් ලියවිලි ප්‍රාදේශීය ලේකම් වෙත ඉදිරිපත් කරන්න.

1) ඉල්ලීමේ ලිපිය. - ඉල්ලුම්කරුගේ අත්සන ග්‍රාම නිලධාරී විසින් සහතික කල යුතුය.

2) ඉල්ලුම්කරු විසින් සම්පූර්ණ කළ යුතු විස්තර ඇතුලත් ආකෘති පත්‍රය.
3) දැව ලබා ගත් ඉඩමේ අයිතිය සනාත කළ හැකි ලේඛන.

- දිස්ත්‍රික් ඉඩම් රෙජිස්ට්‍රාර් කාර්යාලයෙන් ලබා ගත් පත් ඉරුව.

- ඉඩම් මිනින්දෝරු සැලැස්ම.ඉහත ලේඛන වල ඡායා පිටපතක්ද ඉදිරිපත් කළ යුතුය. මාණ්ඩලික නිලධාරියෙකු විසින් ඡායා පිටපත් සනාත කර ගැනීමෙන් පසුව මුල් පිටපත් ආපසු ඔබට ලබා දෙනු ඇත.

4) දැව මිල දී ගත්තේ නම් නියමිත මුද්දර මත අත්සන් කරන ලද කුවිතාන්සිය. (ග්‍රාම නිලධාරී සහතික කල යුතුයි)
5) දැව ලබා ගත් ඉඩම නොබෙදූ හෝ හවුල් ඉඩමක් නම් හවුල්කරුවන්ගේ කැමැත්ත ප්‍රකාශිත ලිපි. (ග්‍රාම නිලධාරී ඉදිරිපිටදී කැමැත්ත ප්‍රකාශ කල යුතුයි)
6) දැව කැපුම් බලපත්‍රයක් ලබා ගත්තේ නම් කැපුම් බලපත් මුල් පිටපත.

   

සත්ත්ව ප්‍රවාහන බලපත්‍ර

සත්ත්ව ප්‍රවාහන බලපත්‍රයක් නිකුත් කිරීම

ඉංගිරිය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශය තුල ගවයන් සහ එළුවන් ප්‍රවාහනය සඳහා බලපත්‍ර නිකුත් කරනු ලබයි.

 • අයඳුම්කරුගේ ඉල්ලීම් ලිපිය
 • සතුන් ප්‍රවාහනය කරන්නේ කුමන වසමක සිට කුමන ස්ථානයකටද යන්න පිළිබඳ සතුන් රැගෙන යන වසමේ ග්‍රාම නිලධාරී සහතිකය
 •  සතුන් රැගෙන යනු ලබන්නේ කුමන ස්ථානයකටද යන්න පිළිබඳ ගවයින් රැගෙන යන වසමේ ග්‍රාම නිලධාරී සහතිකය ප්‍රාදේශීය ලේකම් අනු අත්සන් කර තිබිය යුතුය.
 •  එම ලිපියෙහි ප්‍රවාහනය කරනු ලබන සතුවයින් කෘෂිකාර්මික කටයුත්තක් සඳහා පමණක් අදාල වසමට ගෙන එන බව සඳහන්ව තිබිය යුතුය.
 •  පශු වෛද්‍ය වාර්තාව - මෙම වාර්තාවට සතුන් ප්‍රවාහනය කරනු ලබන වාහනය පළිබඳව / සතුන් හඳුනාගැනීම සඳහා හණ නීවරණ පිළිබඳව ඇතුළත්ව තිබිය යුතුය.
 •  සත්වයින් ප්‍රවාහනය වෙනුවෙන් කොට්ඨාශයේ පශු වෛද්‍ය නිලධාරී වෙත අදාල මුදල් ගෙවා ලබා ගන්නා ලදු පත ඉදිරිපත් කළ යුතුය.
 •  සති අන්ත හා රජයේ නිවාඩු දින සඳහා නිකුත් නොකරනු ලබන අතර මෙම අවසර පත්‍රය පෙ.ව. 6.00 සිට ප.ව. 6.00 දක්වා පමණක් වලංගුවේ.

ව්‍යාපාර නාම ලියාපදිංචිය

ඔබ විසින් ව්‍යාපාරයක් පවත්වාගෙන යාමට අදහස් කරයි නම් ඔබේ ව්‍යාපාර නාමය ලියාපදිංචි කල යුතුය.

අවශ්‍ය ලියවිලි :

 • ඉල්ලුම්පත්‍රය
 • ප්‍රදේශීය සභාවෙන් ලබා ගත් වෙළද බලපත්‍රය
 • ව්‍යාපාරය පවත්වාගෙන යන ස්ථානයේ හිමිකාරීත්වය තහවුරු කරන ලියවිලි
 • ඉඩමේ ඔප්පු/ බලපත්‍ර පිටපත්
 • අදාල ස්ථානය තමාට අයත් නැති නම් ව්‍යාපාරය පවත්වාගෙන යාමට විරුද්ධත්වයක් නොමැති බවට ඉඩම් හිමියාගෙන් ලබා ගත් ග්‍රාම නිලධාරී සහතික කළ ලිපියක්
 • ග්‍රාම නිලධාරී වාර්තාව
 • අදාල වන්නේ නම් සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී/ පරිසර නිලධාරී වැනි නිලධාරීන්ගේ / ආයතන වල නිර්දේශ වාර්තා
 • පහත සඳහන් ගාස්තු ගෙවා ලබා ගත් කුවිතාන්සිය

  ගාස්තු

  ව්‍යාපාර නාම ලියාපදිංචිය සඳහා රු. 1000/=

  ව්‍යාපාරය ආරම්භ කර මාසයක් ඇතුලත ව්‍යාපාර නාමය ලියාපදිංචි නොකළහොත් දිනකට රු. 100/= බැගින් උපරිම මුදල රු. 300/= කට යටත් දඩ මුදලක් ගෙවිය යුතුය

භාගත කිරීම

01. තනි පුද්ගල ව්‍යාපාර නාමයක් ලියාපදිංචි කිරීම
02. වෙළඳ සමාගමක් ලියාපදිංචි කිරීම සඳහා වූ ඉල්ලුම්පත්‍රය
03. ව්‍යාපාර නාමයක් ලියාපදිංචි කිරීම පිලිබඳ ග්‍රාම නිලධාරි වාර්තාව
04. ව්‍යාපාර පිලිබඳ වෙනස්කම් ප්‍රකාශය
05. වෙළඳ කටයුතු නතර කල බව දැන්වීම
06. ගස් හෙලීමට අවසර පත්‍රයක් ලබා ගැනීමේ ඉල්ලුම්පත්‍රය
07. කොස්/ දෙල් කපා හෙලීමට අනුමැතිය ඉල්ලීම
08. දැව ප්‍රවාහන බලපත්‍රයක් සඳහා ඉල්ලුම් කිරීම
09. ආදායම් සහතිකයක් ලබා ගැනීම

Downloads

 • සත්වයන් ප්‍රවාහනය සඳහා බලපත්‍ර
  [PDF - 0.0 KB]

News & Events

26
සැප්2019
ප්‍රාදේශීය සාහිත්‍ය උළෙල - 2019

ප්‍රාදේශීය සාහිත්‍ය උළෙල - 2019

ඉංගිරිය ප්‍රාදේශීය සාහිත්‍ය කලා මහෝත්සවය- 2019  ...

11
සැප්2019
ඉමගිරි නිලදරු ප්‍රතිභා - 2019

ඉමගිරි නිලදරු ප්‍රතිභා - 2019

ඉමගිරි නිලදරු ප්‍රතිභා - 2019 ඉංගිරිය ප්‍රාදේශීය...

Scroll To Top