සමාජ සුභසාධන සහ සහන

deatail

ආපදා සහන සේවා

01.  ස්වාභාවික ආපදාවක් නිසා හානියට හෝ බලපෑමට ලක් වූ සුළු හා මදය පරිමාන ව්යාපාර් ගොඩනැගිල්ල හා එහි යන්ත්‍ර සුත්‍ර , උපකරණ හා තොග හානි පුර්ණය කිරීමේ ඉල්ලුම්පත්‍රය  
 02 ස්වාභාවික ආපදාවක් නිසා හානියට හෝ බලපෑමට ලක් වූ නිවසක් හා එහි ගෘහ උපකරණ සඳහා හානි පුර්ණය කිරීමේ ඉල්ලුම්පත්‍රය  
03 ජාතික ස්වාභාවික ආපදා රක්ෂනාවරන වැඩසටහන යටතේ ආපදාවට පත් වූ නිවාස හානි සඳහා අත්තිකාරම් ලබා ගැනීමේ අයදුම්පත්‍රය

 

භාගත කිරීම - වැඩිහිටි දීමනා

01. වැඩිහිටි හැඳුනුම්පත් අයදුම්පත්‍ර  
 02. අවුරුදු 70 ඉක්මවූ අඩු ආදායම්ලාභී වැඩිහිටියන් සඳහා ජීවනාධාර ලබා ගැනීමේ ඉල්ලුම්පත්‍රය  
 03. ජේෂ්ඨ පුරවැසි දීමනා ලබා ගැනීම සඳහා නියෝජිතයෙකු පත් කිරීම  
 04. “සුරැකුම” විශ්‍රාම  වැටුප් ප්‍රතිලාභ යෝජනා ක්‍රමය  

 

භාගත කිරීම - ආබාධිත පුද්ගලයන් සඳහා ආධාර

 01. සමාජ සේවා ආධාර (විශේෂිත අවස්ථා / අබල අවස්ථා)  
 02. ආබාධ සහිත පුද්ගලයන් සදහා සෘජු ආධාර ලබාදීම  
 03. ආබාධ සහිත පුද්ගලයන් සඳහා ජීවනාධාර ලබාදීම  
 04. ආබාධ සහිත තැනැත්තන් සඳහා ස්වයං රැකියා ලබාදීම  
 05. ආබාධ සහිත තැනැත්තන් සඳහා නිවාස ආධාර ලබාදීම  
06.  ශ්‍රව්‍යබාධිත  (බිහිරි) පුද්ගලයන් සඳහා විශේෂ හැඳුනුම්පත් නිකුත් කිරීම
07. ආබාධ සහිත පුද්ගලයන් සඳහා දුරකථන සබඳතා ලබාදීම  
08. ආබාධ සහිත පුද්ගලයන් සඳහා ආධාරක උපකරණ ලබාදීම

භාගත කිරීම - දරුවන් සඳහා දීමනා

01 “ආරක්ෂාව” දරුවන් සඳහා වන පූර්ව සැලසුම් සමාජ ආරක්ෂණ ප්‍රතිලාභ යෝජනා ක්‍රමය  
02   වෘත්තීය පුහුණුවට තෝරා ගැනීමේ අයඳුම්පත්‍රය  
03  අධ්‍යාපන ආධාර ගෙවීම සඳහා අයඳුම්පත්‍රය  

භාගත කිරීම

 01. මහජනාධාර මාසික දීමනා අයඳුම්පත්‍රය  
 02. රෝගාධාර ඉල්ලීම පිළිබඳ වාර්තාව  
03. මව් වරුන් ලියාපදිංචි කිරීමේ අයදුම්පත්‍රය

News & Events

26
සැප්2019
ප්‍රාදේශීය සාහිත්‍ය උළෙල - 2019

ප්‍රාදේශීය සාහිත්‍ය උළෙල - 2019

ඉංගිරිය ප්‍රාදේශීය සාහිත්‍ය කලා මහෝත්සවය- 2019  ...

11
සැප්2019
ඉමගිරි නිලදරු ප්‍රතිභා - 2019

ඉමගිරි නිලදරු ප්‍රතිභා - 2019

ඉමගිරි නිලදරු ප්‍රතිභා - 2019 ඉංගිරිය ප්‍රාදේශීය...

Scroll To Top