භාගත කිරීම

ජාතික හැඳුනුම්පත් උපත් ලියාපදිංචි කිරීම විවාහ ලියාපදිංචි කිරීම මරණ ලියාපදිංචිය 

01. හැඳුනුම්පතක් ලබා ගැනීම සඳහා අයදුම්පත

02. උචිත නියමිත කාලය තුල හැඳුනුම්පතක් ලබාගෙන නොමැති බවටත්, ඒ සඳහා ඉල්ලුම්පත්‍රයක් ඉදිරිපත් කර නොමැති බවටත් කරන ප්‍රකාශය

03. එක්දින සේවාව වෙත ඉල්ලුම්පත්‍ර නිකුත් කිරීමේදී බලය පැවරීම

01. උපතක් ලියාපදිංචි කිරීම සදහා විස්තර - ආ144 ආකෘතිය

02. තුන් මසක් ගතවූ පසු උප්පැන්නයක් සඳහා කල යුතු ප්‍රකාශය - ආ6 ආකෘතිය

03. උප්පැන්නයක ඇතුළත් විස්තර සංශෝධනය සඳහා කල යුතු ප්‍රකාශය -ආ37 අ ආකෘතිය

04. උප්පැන්න සහතිකයක් ගැනීම හෝ/සහ ලේකම් පොත් සොයා බැලීම - ආ63 ආකෘතිය

05. උප්පැන්න සහතිකවල පරිවර්තන පිටපත් ලබාගැනීම - ආ150 ආකෘතිය

06. නම වෙනස් කිරීමේ ප්‍රකාශය - (B9 ආකෘතිය)

07. නමක් ප්‍රකාශ කිරීම (B7 ආකෘතිය)

 01. විවාහ දැන්වීම - බී100 ආකෘතිය

02. උඩරට විවාහය ඉල්ලුම් කිරීම - (C3 ආකෘතිය)

03. විවාහ (සාමාන්‍ය හෝ උඩරට ) සහතිකයක් ගැනීම සහ/නොහොත් ලේකම් පොත් සොයා බැලීම - ආ121 ආකෘතිය

04. 18 (1) යටතේ මනාලියක වාලි ප්‍රකාශය - (E2 / 3 ආකෘතිය)

05. මුස්ලිම් විවාහ හෝ දික්කසාද සහතිකය සහ / හෝ ලියාපදිංචි කිරීම - (E41 ආකෘතිය)

06. විවාහ සහතිකවල පරිවර්තන පිටපත් ලබාගැනීම - ආ150 ආකෘතිය

01. මරණ ප්‍රකාශය - බී11 ආකෘතිය

02. කල් ඉකුත්වී මරණයක් ලියාපදිංචි කිරීම සඳහා ප්‍රකාශය - බී15 ආකෘතිය

03. මරණ සහතිකයක් ගැනීම හෝ/සහ ලේකම් පොත් සොයා බැලීම - බී11ආකෘතිය

04. මරණ ප්‍රකාශය - සාමාන්‍ය හා හදිසි මරණ - (CR2 ආකෘතිය)

05. මරණ සහතිකවල පරිවර්තන පිටපත් ලබාගැනීම - ආ150 ආකෘතිය


News & Events

26
සැප්2019
ප්‍රාදේශීය සාහිත්‍ය උළෙල - 2019

ප්‍රාදේශීය සාහිත්‍ය උළෙල - 2019

ඉංගිරිය ප්‍රාදේශීය සාහිත්‍ය කලා මහෝත්සවය- 2019  ...

11
සැප්2019
ඉමගිරි නිලදරු ප්‍රතිභා - 2019

ඉමගිරි නිලදරු ප්‍රතිභා - 2019

ඉමගිරි නිලදරු ප්‍රතිභා - 2019 ඉංගිරිය ප්‍රාදේශීය...

Scroll To Top